photo album อัลบั้มรูป

หลักสูตร

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

(Tourism Management)

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ ในการบริหารงานด้านการท่องเที่ยว มีทักษะ และประสบการณ์การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติ โดยสามารถบูรณาการเชิงประยุกต์ศาสตร์ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาปรับใช้ในการทำงาน การแก้ปัญหา การพัฒนาตนเองและสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตามหลักวิชาการ/วิชาชีพ

สาขาการจัดการโรงแรม

(Hotel Manegement)

สาขาการจัดการการโรงแรม สอนให้รู้ทักษะและประสบการณ์ด้านการจัดการการโรงแรม ฝึกความรู้ความสามารถในการบริหารงานมาตรฐานสากล เรียนรู้ และการฝึกปฎิบัติเพื่อความเป็นมืออาชีพ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร พร้อมฝึกปฎิบัติด้านการโรงแรมจนมาสามารถนำความรู้เชิงวิชาการไปประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจผ่านการเรียนการสอนที่ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ จบแล้วสามารถประกอบอาชีพ พนักงานในโรงแรม และรีสอร์ทพนักงานสายการบินผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมพนักงานในธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

(Tourism)

สาขาวิชาการท่องเที่ยวเป็นหลักสูตรวิชาชีพที่ทันสมัยเน้นการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ผู้เรียนจะได้มีโอกาสฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรูปแบบของบริษัททัวร์จำลองมีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 2 ภาษาเชี่ยวชาญทุกศาสตร์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการทั้งธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ธุรกิจที่พักแรมธุรกิจการบินธุรกิจเรือสำราญธุรกิจเพื่อการพักผ่อนและบันเทิงตลอดจนการวางแผนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจัดการเรียนการสอนโดยคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์จากภาคธุรกิจโดยตรงเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ก้าวสู่การเป็นมืออาชีพในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งระดับชาติและนานาชาติตามปณิธานที่ว่ารอบรู้ศาสตร์การท่องเที่ยวเชี่ยวชาญทักษะภาษาพัฒนาวิชาชีพสู่อาเซียนและสากล”

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน

(Airline Business Management)

ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นมืออาชีพ รอบรู้ ศาสตร์นวัตกรรมการบริการธุรกิจสายการบิน มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศ มีคุณธรรม และจรรยาบรรณ ในการประกอบอาชีพ ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงในยุคโลกา ภิวัตน์

สาขาวิชาการจัดการอีเว้นท์

(Convention, Exhibition and Event Management)

การประกอบอาชีพในอนาคตได้แก่  พนักงานโรงแรมประจำแผนกการจัดงาน กิจกรรม พนักงานบริษัทรับจัดงานประชุม หรือรับจัดการการนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล พนักงานรับจัดงานแสดงสินค้า เจ้าหน้าที่สมาคม พนักงาน บริษัทรับจัดงานกิจกรรม (Event Organizer) ในตำแหน่งที่น่าสนใจ ทั้ง Project Manager/Producer, Creative, Account Executive (AE) ,Event Marketing, Event Coordinator

International Program

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในระดับสากล ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ศาสตร์ทางด้านบริหารธุรกิจ การท่องเที่ยว การบริการ ตลอดจนภาษาต่างประเทศอื่นนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ ประกอบกับการฝึกปฏิบัติงานอย่างเข้มข้น เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ รวมถึงผู้บริหารในหน่วยงานและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการบริการในระดับนานาชาติ