null

ปริญญาตรี

ค้นพบหลักสูตรหลากหลายสำหรับเตรียมพร้อมคนรุ่นใหม่สู่สัังเวียนธุรกิจอย่างมืออาชีพ

null

ปริญญาโท

เพิ่มความรู้ พัฒนาทักษะไปอีกขั้น เตรียมพร้อมสู่ความก้าวหน้าในธุรกิจ

null

หลักสูตรระยะสั้น

หลักสูตรเพิ่มเติมสำหรับบุคคลทั่วไป เพื่อนำไปพัฒนาธุรกิจได้ตรงกับความต้องการที่สุด

null

หลักสูตรผู้บริหาร

หลักสูตรเข้มข้นสำหรับผู้บริหารมืออาชีพ บริหารงานอย่างมั่นคง

เลือกเรา เราจะพาไปสู่ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ล้ำค่า

การท่องเที่ยว 4.0 นำพาให้ประเทศไทยเจริญก้าวหน้าด้วยการนำนวัตกรรมผสมผสานกับวัฒนธรรมไทยอันเป็นรากเหง้าของชาติ คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการจะนำพาพวกเราสู่ความมั่งคั่งของชาติด้วยหลักสูตรที่เน้นปฏิบัติงานจริง รู้จริงทั้งการบริหารจัดการ การปฏิบัติงาน วัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ ภาษาที่สอง ได้ฝึกกับสถานการณ์จริงในสถานประกอบการและสถาบันฝึกด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม สายการบินชั้นนำที่เรามีเครือข่ายอันกว้างขวาง

Accreditation & Partner

UTCC PARTNERS WUR มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
UTCC PARTNERS Alibaba.com มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
UTCC PARTNERS MIT IDE มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
UTCC PARTNERS Apple Distinguished School มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
UTCC PARTNERS MIT REAP มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
UTCC PARTNERS ISO39001 CLASSNK มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
UTCC PARTNERS MIT Global Innovation Network มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Cool Courses

News & Events