หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตและการจัดการอีเว้นท์

รายละเอียดหลักสูตร

1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตและการจัดการอีเว้นท์

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts Program in Event Production and Management

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) ศิลปศาสตรบัณฑิต (การผลิตและการจัดการอีเว้นท์)
ชื่อย่อ (ไทย) ศศ.บ. (การผลิตและการจัดการอีเว้นท์))
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Arts (Event Production and Management)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) B.A. (Event Production and Management)

3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 132 หน่วยกิต

4. ระยะเวลาในการศึกษา 4 ปี

5. ตัวอย่างวิชาที่น่าสนใจ

 •  การออกแบบและการผลิตงานอีเว้นท์
 •  การจัดการงานคอนเสิร์ตและเทศกาลดนตรี
 •  อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และบันเทิง
 •  เทคโนโลยีสำหรับการออกแบบและผลิตงานอีเว้นท์
 •  การจัดการระบบแสง เสียง และภาพสำหรับงานอีเว้นท์
 •  การจัดการงานอีเว้นท์เสมือนจริงและการผลิตสื่อสตรีมมิ่ง
 •  การจัดการศิลปินสำหรับงานอีเว้นท์

6. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • นักวางแผนและผลิตงานอีเว้นท์
 • นักออกแบบและสร้างสรรค์งานอีเว้นท์
 • นักประสานงานอีเว้นท์
 • นักการตลาดและการขายในธุรกิจอีเว้นท์
 • นักจัดการศิลปินในธุรกิจอีเว้นท์
 • ผู้จัดการโครงการในธุรกิจอีเว้นท์
 • ผู้ประกอบการธุรกิจในธุรกิจอีเว้นท์
 • พนักงานหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอีเว้นท์
 • นักวิจัยและนักวิชาการในธุรกิจอีเว้นท์

7. แผนการศึกษา

ปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

GEXXX

วิชาศึกษาทั่วไป (1)

3(3-0-6)

GEXXX

วิชาศึกษาทั่วไป (2)

3(3-0-6)

GEXXX

วิชาศึกษาทั่วไป (3)

3(3-0-6)

TS101

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

3(3-0-6)

TS102

การพัฒนาบุคลิกภาพและจิตวิทยาการบริการ

3(3-0-6)

TS201

พฤติกรรมผู้บริโภคและการสื่อสาร

ข้ามวัฒนธรรมสำหรับอุตสาหกรรม

การท่องเที่ยวและการบริการ

3(3-0-6)

รวม

18

 

ปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน
GE071 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
GEXXX วิชาศึกษาทั่วไป (4) 3(3-0-6)
GEXXX วิชาศึกษาทั่วไป (5) 3(3-0-6)
GEXXX วิชาศึกษาทั่วไป (6) 3(3-0-6)
TS105 อุตสาหกรรมอีเว้นท์และไมซ์ 3(3-0-6)
TS202

เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับอุตสาหกรรม

การท่องเที่ยวและการบริการ

3(2-2-5)
รวม 18

 

ปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน
GE072 ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1 3(3-0-6)

ศึกษาก่อน GE071

หรือคะแนนสอบภาษาอังกฤษ

มาตรฐานเทียบเท่าตามเกณฑ์ที่กำหนด

GEXXX วิชาศึกษาทั่วไป (7) 3(3-0-6)
TE206

เทคโนโลยีสำหรับการออกแบบและการผลิตงานอีเว้นท์

3(2-2-5)
TE302 การตลาดดิจิทัลสำหรับธุรกิจอีเว้นท์ 3(3-0-6)
TEXXX วิชาเฉพาะเลือก (1) 3(3-0-6)
TE208 ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 3(2-2-5)
รวม 18

 

ปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน
GE073 ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2 3(3-0-6)

ศึกษาก่อน GE072

หรือคะแนนสอบภาษาอังกฤษ

มาตรฐานเทียบเท่า

ตามเกณฑ์ที่กำหนด

TE201 การออกแบบและการผลิตงานอีเว้นท์ 3(3-0-6)
TE204 การจัดการสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับงานอีเว้นท์ 3(3-0-6)
TE309

การจัดการระบบแสง เสียง และภาพสำหรับงานอีเว้นท์

3(2-2-5)
TEXXX วิชาเฉพาะเลือก (2) 3(3-0-6)
TE209 ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงานอีเว้นท์ 3(2-2-5)
รวม 18

 

ปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน
TS301

กฏหมาย จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

3(3-0-6)
TE303 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสำหรับงานอีเว้นท์ 3(3-0-6)
TE312 การบัญชีการเงินสำหรับธุรกิจอีเว้นท์ 3(3-0-6)
TEXXX วิชาเฉพาะเลือก (3) 3(3-0-6)
TE311 ภาษาอังกฤษสำหรับการนำเสนอและเจรจาต่อรองในธุรกิจอีเว้นท์ 3(2-2-5)
วิชาเลือกเสรี (1) 3
รวม 18

 

ปีที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน
TS302

การจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

3(3-0-6)
TE306 การจัดการงานคอนเสิร์ตและเทศกาลดนตรี 3(3-0-6)
TE313 การจัดการอีเว้นท์อย่างยั่งยืน 3(3-0-6)
TEXXX วิชาเฉพาะเลือก (4) 3(3-0-6)
TE315

ภาษาอังกฤษสำหรับการสอบในอาชีพด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 1

3(2-2-5)
วิชาเลือกเสรี (2) 3
รวม 18

 

ปีที่ 4 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน
TS402

การเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรมสำหรับธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

3(3-0-6)
TE402 โครงงานการผลิตและการจัดการอีเว้นท์ 3(2-2-5)
TE403 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับธุรกิจอีเว้นท์ 3(3-0-6)
TE404 สัมมนาประเด็นร่วมสมัยสำหรับธุรกิจอีเว้นท์ 3(3-0-6)
TEXXX วิชาเฉพาะเลือก (5) 3(3-0-6)
TE411

ภาษาอังกฤษสำหรับการสอบในอาชีพด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 2

3(2-2-5)
รวม 18

 

ปีที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน
TE499 สหกิจศึกษา 6(0-40-20)
รวม 6