เกี่ยวกับคณะ

คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติความเป็นมา

วิสัยทัศน์

เป็นคณะชั้นนำในการจัดการศึกษาด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

พันธกิจ

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ด้านบริหารจัดการธุรกิจในอุตสหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ มีความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม
ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะด้านการบริหารในระดับสากล มีประสิทธิภาพในการใช้ภาษาและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
เป็นแหล่งผลิตผลงานวิจัย และสร้างองค์ความรู้ใหม่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
ให้บริการวิชาการครอบคลุมทุกศาสตร์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
สร้างและพัฒนาเครือข่ายที่เข้มแข็งกับองค์กรภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

ปรัชญา/ปณิธาน

ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน ด้วยศาสตร์แห่งการบริหารและศิลป์แห่งการบริการ

ทำไมต้องเรียนที่นี่

คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ทำไมต้องเรียน คณะการท่องเที่ยวฯ ม.หอการค้าไทย

  1. เป็นคณะเดียวในประเทศไทยที่มีหลักสูตรครอบคลุมทุกศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและการบริการ
  2. เรียนกับคณาจารย์รุ่นใหม่ เข้าใจนักศึกษา
  3. รายวิชาทันสมัย ตอบโจทย์ Thailand 4.0
  4. ฝึกปฏิบัติงานจริงทั้งในและต่างประเทศ
  5. พรั่งพร้อมด้วยห้องปฏิบัติการทันสมัย (บริษัททัวร์ ครัวและภัตตาคาร เครื่องบินจำลอง)
  6. ปวส. เทียบโอนหน่วยกิต จบได้ภายใน 2 ปี
  7. มีเครือข่ายกับหอการค้าและสถานประกอบการชั้นนำทั่วประเทศ จบไปไม่ตกงาน
  8. เป็นตัวจริงในการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ

ผู้บริหารคณะ

AJYUT (1)

อาจารย์ ดร.ยงยุทธ แก้วอุดม

ตำแหน่ง: คณบดี
วุฒิการศึกษา
ปร.ด. (การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศศ.บ. (การท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

AJRY (10)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิออน ศรีสมยง

ตำแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายบริหาร
วุฒิการศึกษา

Ph.D. (Tourism) Sheffield Hallam University, UK
M.Sc. (Hospitality and Tourism) University of Wisconsin-Stout, U.S.
ศศ.บ. (การเดินทางและท่องเที่ยว) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

AJNOOK1

อาจารย์ ดร.มนรัตน์ ใจเอื้อ

ตำแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
วุฒิการศึกษา
ปร.ด. (การกีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว-การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและนันทนาการ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยนเรศวร
บธ.บ. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว) เกียรติยม อันดับ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

AJNAN2

อาจารย์เสาวลักษณ์ สุดประเสริฐ

ตำแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
วุฒิการศึกษา
วท.ม. (การจัดการนันทนาการการท่องเที่ยว) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศศ.บ. (การท่องเที่ยวและการโรงแรม) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

PJOY (2)

นางสาวศุภวดี บุญหนัก

ตำแหน่ง: เลขานุการคณะ
วุฒิการศึกษา
บธ.บ. (การจัดการอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี

AJAOI (1)

นางจิราภรณ์ ขะมะลา

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ
วุฒิการศึกษา

57851

นางสาวก่อสุข แก้วประภาค

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ
วุฒิการศึกษา
บธ.บ. (การจัดการโรงแรมการท่องเที่ยว)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

57855

นายธีรุตม์ เกิดโพธิ์ชา

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ
วุฒิการศึกษา
ศศ.บ. (การจัดการธุรกิจสายการบิน)  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เครือข่ายพันธมิตร

สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (PATA)
สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)
สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) (TICA)
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (หรือที่รู้จักกันในชื่อย่อ สสปน.) ภายใต้ความร่วมมือกับ TCEP

ผลงานวิจัย

1.ศักยภาพและขีดความสามารถในการรองรับได้ของแหล่งท่องเที่ยวพุน้ำร้อนกลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา

– ผศ.ดร.ธนธร วชิรขจร

– ผศ.ดร.นิออน ศรีสมยง

– ดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติม

2.พฤติกรรมกับคุณภาพบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการที่พักแรมของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวไทยในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

– ผศ.ดร.อริสรา เสยานนท์

– ดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติม

3.การรับรู้ความเสี่ยงโรค Covid-19 กับการตัดสินใจไม่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

– ผศ.ดร.ธนธร วชิรขจร

– ดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติม

4.พฤติกรรมการท่องเที่ยวและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเรือสำราญที่มีผลต่อการจัดการการท่องเที่ยวเรือสำราญ  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี (บทความวิชาการ)

– อาจารย์ภาณุมาศ เกตุแก้ว

– อาจารย์รัศมี อัจฉริยไพศาลกุล

– ดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติม

5.การศึกษาคุณภาพการบริการโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครกับความตั้งใจเดินทางกลับมาร่วมงานที่จัดในประเทศไทยอีกครั้ง กรณีศึกษา: นักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มไมซ์.

-อาจารย์รัศมี อัจฉริยไพศาลกุล

-อาจารย์ภาณุมาศ เกตุแก้ว

-อาจารย์จารวี กมลศิริพิชัยพร.

ดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติม

6.The Impacts of International Guests’ Experience on Loyalty In Hostels. Journal of Tourism, Hospitality and Environment Management. (บทความวิจัย)

-อาจารย์ ดร.ศรินยา ละอองอินทร์ ทยานศิลป์

– ดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติม

7.A Study of Potential of Tourism and Activity for Sustainable Community-Based Tourism in Doi Saket Hot Spring, Chiangmai, Thailand. (บทความวิชาการ)
– ผศ.ดร.ธนธร วชิรขจร

– ผศ.ดร.นิออน ศรีสมยง
– ดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติม

8.โครงการย่อยที่ 2 การพัฒนาความรู้ประวัติศาสตร์พื้นที่สำหรับการส่งเสริมประสบการณ์การท่องเที่ยวผสมผสานบนฐานจิตสำนึกความเป็นชาติ

-ผศ.ดร.ธนธร วชิรขจร

-อาจารย์กฤติกา คุณูปการ

ชุดความรู้ประวัติศาสตร์ รักถิ่น กองบิน ๕

9.การประเมินความสุขจากการท่องเที่ยวโดยชุมชน” โครงการวิจัยย่อยที่ 1 “ประเมินความสุขจากการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนแหล่งท่องเที่ยว
– ดร.มนรัตน์ ใจเอื้อ
 ดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติม
10.โครงการศึกษาและปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว”
– โดย อาจารย์ยงยุทธ แก้วอุดม
– ดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติม
11.การสร้างการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของธุรกิจโฮมสเตย์ (บทความ)
– ผศ.ดร. อริสรา เสยานนท์ และ อาจารย์ใจนุช ประยูรชาติ
– การประชุมวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day วันที่ 7 มิถุนายน 2560
– ดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติม
12.ความเป็นนานาชาติ สร้างมาตรฐานระดับโลก เพิ่มทางรอดอุดมศึกษาไทย (บทความ)
– อาจารย์รัชดา ธูปทอง
– การประชุมวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day วันที่ 7 มิถุนายน 2560
– ดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติม
13.ความเข้าใจในความต้องการของผู้บริโภคสำหรับแป้งฝุ่นสมุนไพรโดยใช้แบบจำลองคาโนเชิงปริมาณ (บทความ)
– อาจารย์วงเดือน สิมะโชคดี อาจารย์ประภา ตันติประเสริฐสุข
– การประชุมวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day วันที่ 7 มิถุนายน 2560
– ดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติม
14.การแบ่งกลุ่มผู้ที่ใช้บริการธุรกิจคลีนิกเสริมความงามในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ปัจจัยด้านความสำคัญต่อคุณภาพการบริการ (Service Quality) (บทความ)
– ดร.ฐิติกานท์ สัจจะบุตร
– การประชุมทางวิชาการระดับชาติ
– ดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติม
15.การแบ่งกลุ่มพนักงานก่อสร้าง บริษัท เอสอาร์ทีสตีลแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด โดยใช้ปัจจัยด้านแรงจูงใจ
– ดร.ฐิติกานท์ สัจจะบุตร
– การประชุมทางวิชาการระดับชาติ
– ดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติม
16.การแบ่งกลุ่มพนักงานของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัด (มหาชน) โรงงาน 1 โดยใช้ปัจจัยแรงจูงใจในการทำงาน
– ดร.ฐิติกานท์ สัจจะบุตร
– การประชุมทางวิชาการระดับชาติ
– ดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติม
17.การศึกษาการจำแนกความแตกต่างของแรงจูงใจในการทำงานระหว่างกลุ่มพยาบาลดูแลผู้ป่วยในกับกลุ่มพยาบาลดูแลผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระรามเก้า
– ดร.ฐิติกานท์ สัจจะบุตร
– การประชุมทางวิชาการระดับชาติ
– ดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติม
18.Application of Business intelligence in the tourism Industry : A case study of a local food festival in Thailand
– โดย ดร.ธนธร วชิรขจร
– ดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติม
19.การศึกษาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมของสถานที่จัดงานสำหรับอุตสาหกรรมไมซ์ในภาคใต้ตอนล่าง (บทความวิจัย)
– อาจารย์จันทร์จิตต์ ฐนะศิริ
– ดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติม
20.HOTEL BUSINESS DEVELOPMENT WAY TO REACH SERVICE STANDARD FOR SUPPORTING SENIOR TOURISTS IN THE AREA OF AMPHAWA DISTRICT, SAMUTSONGKRAM
– ดร.มนรัตน์ ใจเอื้อ
– ดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติม
21.Travel Motivation and Intention to Revisit of European Senior Tourists to Thailand
– ผศ.ดร. อริสรา เสยานนท์
– ดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติม
22.Sustainable Tourism Activities Management: E-sarn Lanna Community, Chieng Rai, Thailand
– อาจารย์กฤติกา คุณูปการ
– การประชุมวิชาการนานาชาติ Travel and Tourism Research Association, Asia-Pacific Chapter: TTRA APac 5th Annual Conference 2017
– ดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติม
23.Factors affecting behavioral intentions and responsible environmental behaviors of Chinese tourists: A case study in Bangkok, Thailand.
– ดร.ฐิติกานท์ สัจจะบุตร
– ดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติม