เกี่ยวกับคณะ

วิสัยทัศน์:
มุ่งสู่การเป็นคณะชั้นนำในการจัดการศึกษาด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

 

ปรัชญา/ปณิธาน:
ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน ด้วยศาสตร์แห่งการบริหารและศิลป์แห่งการบริการ

 

พันธกิจ:
1.ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มีคุณลักษณะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานสากล
2.ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
3.บริการวิชาการด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการแก่สังคม
4.สร้างและพัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
5.ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และส่งเสริมความเป็นนานาชาติ

ทำไมต้องเรียนที่นี่

ทำไมต้องเรียน คณะการท่องเที่ยวฯ ม.หอการค้าไทย

  1. เป็นคณะเดียวในประเทศไทยที่มีหลักสูตรครอบคลุมทุกศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและการบริการ
  2. เรียนกับคณาจารย์รุ่นใหม่ เข้าใจนักศึกษา
  3. รายวิชาทันสมัย ตอบโจทย์ Thailand 4.0
  4. ฝึกปฏิบัติงานจริงทั้งในและต่างประเทศ
  5. พรั่งพร้อมด้วยห้องปฏิบัติการทันสมัย (บริษัททัวร์ ครัวและภัตตาคาร เครื่องบินจำลอง)
  6. ปวส. เทียบโอนหน่วยกิต จบได้ภายใน 2 ปี
  7. มีเครือข่ายกับหอการค้าและสถานประกอบการชั้นนำทั่วประเทศ จบไปไม่ตกงาน
  8. เป็นตัวจริงในการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ

ผู้บริหารคณะ

อาจารย์ ดร.ยงยุทธ แก้วอุดม

ตำแหน่ง: คณบดี
วุฒิการศึกษา
ปร.ด. (การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศศ.บ. (การท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิออน ศรีสมยง

ตำแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายบริหาร
วุฒิการศึกษา

Ph.D. (Tourism) Sheffield Hallam University, UK
M.Sc. (Hospitality and Tourism) University of Wisconsin-Stout, U.S.
ศศ.บ. (การเดินทางและท่องเที่ยว) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาจารย์ ดร.มนรัตน์ ใจเอื้อ

ตำแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
วุฒิการศึกษา
ปร.ด. (การกีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว-การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและนันทนาการ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยนเรศวร
บธ.บ. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว) เกียรติยม อันดับ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อาจารย์ ดร.รุจิภาส บุญสำเร็จ

ตำแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
วุฒิการศึกษา
ปร.ด. (การจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
วท.ม (การจัดการนันทนาการการท่องเที่ยว) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศศ.บ (การท่องเที่ยวและการโรงแรม) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นางสาวศุภวดี บุญหนัก

ตำแหน่ง: เลขานุการคณะ
วุฒิการศึกษา

บธ.ม. (การจัดการมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
บธ.บ. (การจัดการอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี

นางจิราภรณ์ ขะมะลา

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ
วุฒิการศึกษา

บธ.บ (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

นางสาวจันทร์จิรา ศรีมันตะ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ
วุฒิการศึกษา
บธ.บ. (การจัดการการโรงแรม)  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

นางสาวแก้วทิพย์ ภาสะสิริพันธุ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ
วุฒิการศึกษา
บธ.บ. (การจัดการการโรงแรม)  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เครือข่ายพันธมิตร

สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (PATA)
สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)
สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) (TICA)
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (หรือที่รู้จักกันในชื่อย่อ สสปน.) ภายใต้ความร่วมมือกับ TCEP

ผลงานวิชาการ

1.การศึกษารูปแบบการดำเนินชีวิตของนักท่องเที่ยวสูงอายุชาวไทยที่มีการใช้จ่ายสูง

อาจารย์ ดร.ยงยุทธ แก้วอุดม

2.แนวทางการพัฒนาจังหวัดตรัง สู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอาหารอย่างสร้างสรรค์ของภาคใต้

อาจารย์ ดร.ศรินยา ละอองอินทร์ ทยานศิลป์

3.องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงศาสนาที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจของนักท่องเที่ยววัยรุ่นในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริสรา เสยานนท์

4.ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับรูปแบบการดำเนินชีวิตของนักท่องเที่ยวสูงอายุชาวไทยที่มีการใช้จ่ายสูง

อาจารย์ ดร.ยงยุทธ แก้วอุดม

5.รูปแบบการดำเนินชีวิตและพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวสูงอายุชาวไทยที่มีการใช้จ่ายสูง

อาจารย์ ดร.ยงยุทธ แก้วอุดม

6.พฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารในศูนย์การค้าที่มีผลต่อความพึงพอใจปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

อาจารย์ภาณุมาศ เกตุแก้ว

7.การออกแบบประสบการณ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

อาจารย์สุวดี บุญมาจรินนท์, อาจารย์จันทร์จิตต์ ฐนะศิริ และอาจารย์ ดร.มนรัตน์ ใจเอื้อ

8.ทัศนคติของนักท่องเที่ยวเพศชายชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีต่อภาพลักษณ์ของผู้หญิงไทยที่สะท้อนจากสื่อที่มีเรื่องราวทางเพศ

อาจารย์ชนิดาภา วัชรพุกก์ อาจารย์ภาณุมาศ เกตุแก้ว อาจารย์รุจิภาส บุญสำเร็จ และอาจารย์รัศมี อัจฉริยไพศาลกุล

9.Factors influencing Café hopper’s choice of cafes in Bangkok using the AHP approach.

อาจารย์ติลา เลาหวิรภาพ

10.แนวทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการตลาดของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

อาจารย์รัชชุกร จรวิรัตน์ และอาจารย์ธนวัฒน์ เพชรพันธ์

11.แนวทางพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของคณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คุณศุภวดี บุญหนัก และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิออน ศรีสมยง

12.โครงการพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาเครือข่ายการศึกษาภาคกลาง

อาจารย์จันทร์จิตต์ ฐนะศิริ และอาจารย์ ดร. รุจิภาส บุญสำเร็จ

13.การพัฒนาความรู้ประวัติศาสตร์พื้นที่สำหรับการส่งเสริมประสบการณ์การท่องเที่ยวผสมผสานบนฐานจิตสำนึกความเป็นชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนธร วชิรขจร และอาจารย์ ดร.กฤติกา คุณูปการ

14.ทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์อาข่าสำหรับการกำหนดกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

อาจารย์ ดร.รุจิภาส บุญสำเร็จ

15.Impact of Risk and Image on Destination Loyalty of International Medical Tourists in Phuket Province, Thailand

อาจารย์ ดร.ศรินยา ละอองอินทร์ ทยานศิลป์

16.The Effect of Risk and Image 0n Repurchase Intention of Street Food in The Covid-19 Era

อาจารย์ ดร.ศรินยา ละอองอินทร์ ทยานศิลป์

17.การแก้ปัญหาคุณภาพบริการของศูนย์สุขภาพ: กรณีศึกษาศูนย์สุขภาพในโรงแรม A จังหวัดภูเก็ต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริสรา เสยานนท์

18.ปัญหาของผู้ให้บริการขนส่งอาหารในยุค New Normal

อาจารย์ติลา เลาหวิรภาพ

19.การรับรู้ความเสี่ยง COVID-19 กับการตัดสินใจไม่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนธร วชิรขจร

20.แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยการออกแบบประสบการณ์ที่น่าจดจำให้แก่นักท่องเที่ยว: ไร่กาแฟหมู่บ้านดอยช้าง ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

อาจารย์ธนวัฒน์ เพชรพันธ์ และอาจารย์รัชชุกร จรวิรัตน์

21.คุณภาพการให้บริการในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจกลับมาใช้บริการซ้ำของโรงแรมระดับ 4 ดาวขึ้นไปในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนธร วชิรขจร

22.ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการรับรู้คุณค่าอาหารไทยของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปในเขตกรุงเทพมหานคร

อาจารย์ภาณุมาศ เกตุแก้ว อาจารย์ติลา เลาหวิรภาพ อาจารย์พนิตนันท์ เวชศาสตร์ และอาจารย์ขนิษฐา เนียมเกิด

23.แนวทางการพัฒนาองค์ประกอบการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยในเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อาจารย์ ดร.มนรัตน์ ใจเอื้อ

24.การศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัลที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ใช้บริการโรงแรมที่ตั้งอยู่ในอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

อาจารย์ ดร.รัชดา ธูปทอง

25.ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์สถานที่จัดงานธุรกิจไมซ์ภายในประเทศ

อาจารย์รัศมี อัจฉริยไพศาลกุล อาจารย์ภาณุมาศ เกตุแก้ว อาจารย์จารวี กมลศิริพิชัยพร และอาจารย์  ชนิดาภา วัชรพุกก์

26.Perceived Risk, Quality and Value Affecting International Medical Tourist Loyalty in the Post Covid-19 Era

อาจารย์ ดร.ศรินยา ละอองอินทร์ ทยานศิลป์

27.ปัจจัยการสร้างประสบการณ์อันน่าจดจำสำหรับการจัดงานอีเว้นท์งานแต่งงานขนาดเล็ก

อาจารย์สุวดี บุญมาจรินนท์ อาจารย์เสาวลักษณ์ สุดประเสริฐ อาจารย์รัศมี อัจฉริยไพศาลกุล อาจารย์  ชนิดาภา วัชรพุกก์ และอาจารย์อัจฉริยาพร ตั้งปิติจิระ