เกี่ยวกับคณะ

คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติความเป็นมา

วิสัยทัศน์

คณะที่ได้รับความนิยมอันดับ 1 จากนักศึกษา และสร้างบัณฑิตที่ได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

พันธกิจ

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ด้านบริหารจัดการธุรกิจในอุตสหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ มีความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม
ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะด้านการบริหารในระดับสากล มีประสิทธิภาพในการใช้ภาษาและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
เป็นแหล่งผลิตผลงานวิจัย และสร้างองค์ความรู้ใหม่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
ให้บริการวิชาการครอบคลุมทุกศาสตร์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
สร้างและพัฒนาเครือข่ายที่เข้มแข็งกับองค์กรภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

ปรัชญา

ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน ด้วยศาสตร์แห่งการบริหารและศิลป์แห่งการบริการ

ทำไมต้องเรียนที่นี่

คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ทำไมต้องเรียน คณะการท่องเที่ยวฯ ม.หอการค้าไทย

  1. เป็นคณะเดียวในประเทศไทยที่มีหลักสูตรครอบคลุมทุกศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและการบริการ
  2. เรียนกับคณาจารย์รุ่นใหม่ เข้าใจนักศึกษา
  3. รายวิชาทันสมัย ตอบโจทย์ Thailand 4.0
  4. ฝึกปฏิบัติงานจริงทั้งในและต่างประเทศ
  5. พรั่งพร้อมด้วยห้องปฏิบัติการทันสมัย (บริษัททัวร์ ครัวและภัตตาคาร เครื่องบินจำลอง)
  6. ปวส. เทียบโอนหน่วยกิต จบได้ภายใน 2 ปี
  7. มีเครือข่ายกับหอการค้าและสถานประกอบการชั้นนำทั่วประเทศ จบไปไม่ตกงาน
  8. เป็นตัวจริงในการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ

ผู้บริหารคณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย

ตำแหน่ง: คณบดี
อีเมล์:
ที่ตั้งสำนักงาน:
วุฒิการศึกษา
Ph.D.(Applied Statistics and Research Methods) University of Northern Colorado, U.S.A
พบ.ม. (พัฒนาการเศรษฐกิจ-การวางแผนเศรษฐกิจ) (เกียรตินิยมดี) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์การเงิน) (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อาจารย์ประภา ตันติประเสริฐสุข

อาจารย์ประภา ตันติประเสริฐสุข

ตำแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายบริหาร
อีเมล์:
ที่ตั้งสำนักงาน:
วุฒิการศึกษา
ร.บ. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Diploma (Hotel Management), Ecole des Roches, Switzerland

อาจารย์ ดร.ยงยุทธ แก้วอุดม

อาจารย์ ดร.ยงยุทธ แก้วอุดม

ตำแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
อีเมล์:
ที่ตั้งสำนักงาน:
วุฒิการศึกษา
ปร.ด. (การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศศ.บ. (การท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

อาจารย์เสาวลักษณ์ สุดประเสริฐ

อาจารย์เสาวลักษณ์ สุดประเสริฐ

ตำแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
อีเมล์:
ที่ตั้งสำนักงาน:
วุฒิการศึกษา
วท.ม (การจัดการนันทนาการการท่องเที่ยว) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศศ.บ (การท่องเที่ยวและการโรงแรม) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นางสาวศุภวดี บุญหนัก

นางสาวศุภวดี บุญหนัก

ตำแหน่ง: เลขานุการคณะ
อีเมล์:
ที่ตั้งสำนักงาน:
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี

นางจิราภรณ์ ขะมาลา

นางจิราภรณ์ ขะมาลา

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่
อีเมล์:
ที่ตั้งสำนักงาน:
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี

เครือข่ายพันธมิตร

สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (PATA)
สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)
สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) (TICA)
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (หรือที่รู้จักกันในชื่อย่อ สสปน.) ภายใต้ความร่วมมือกับ TCEP

ผลงานวิจัย

1. การประเมินความสุขจากการท่องเที่ยวโดยชุมชน” โครงการวิจัยย่อยที่ 1 “ประเมินความสุขจากการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนแหล่งท่องเที่ยว
– ดร.มนรัตน์ ใจเอื้อ
– ดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติม
2. โครงการศึกษาและปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว”
– โดย อาจารย์ยงยุทธ แก้วอุดม
– ดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติม
3. การสร้างการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของธุรกิจโฮมสเตย์ (บทความ)
– ผศ.ดร. อริสรา เสยานนท์ และ อาจารย์ใจนุช ประยูรชาติ
– การประชุมวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day วันที่ 7 มิถุนายน 2560
– ดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติม
4. ความเป็นนานาชาติ สร้างมาตรฐานระดับโลก เพิ่มทางรอดอุดมศึกษาไทย (บทความ)
– อาจารย์รัชดา ธูปทอง
– การประชุมวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day วันที่ 7 มิถุนายน 2560
– ดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติม
5. ความเข้าใจในความต้องการของผู้บริโภคสำหรับแป้งฝุ่นสมุนไพรโดยใช้แบบจำลองคาโนเชิงปริมาณ (บทความ)
– อาจารย์วงเดือน สิมะโชคดี อาจารย์ประภา ตันติประเสริฐสุข
– การประชุมวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day วันที่ 7 มิถุนายน 2560
– ดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติม
6. การแบ่งกลุ่มผู้ที่ใช้บริการธุรกิจคลีนิกเสริมความงามในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ปัจจัยด้านความสำคัญต่อคุณภาพการบริการ (Service Quality) (บทความ)
– ดร.ฐิติกานท์ สัจจะบุตร
– การประชุมทางวิชาการระดับชาติ
– ดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติม
7. การแบ่งกลุ่มพนักงานก่อสร้าง บริษัท เอสอาร์ทีสตีลแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด โดยใช้ปัจจัยด้านแรงจูงใจ
– ดร.ฐิติกานท์ สัจจะบุตร
– การประชุมทางวิชาการระดับชาติ
– ดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติม
8. การแบ่งกลุ่มพนักงานของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัด (มหาชน) โรงงาน 1 โดยใช้ปัจจัยแรงจูงใจในการทำงาน
– ดร.ฐิติกานท์ สัจจะบุตร
– การประชุมทางวิชาการระดับชาติ
– ดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติม
9. การศึกษาการจำแนกความแตกต่างของแรงจูงใจในการทำงานระหว่างกลุ่มพยาบาลดูแลผู้ป่วยในกับกลุ่มพยาบาลดูแลผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระรามเก้า
– ดร.ฐิติกานท์ สัจจะบุตร
– การประชุมทางวิชาการระดับชาติ
– ดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติม
10. Application of Business intelligence in the tourism Industry : A case study of a local food festival in Thailand
– โดย ดร.ธนธร วชิรขจร
– ดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติม
11. การศึกษาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมของสถานที่จัดงานสำหรับอุตสาหกรรมไมซ์ในภาคใต้ตอนล่าง (บทความวิจัย)
– อาจารย์จันทร์จิตต์ ฐนะศิริ
– ดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติม
12. HOTEL BUSINESS DEVELOPMENT WAY TO REACH SERVICE STANDARD FOR SUPPORTING SENIOR TOURISTS IN THE AREA OF AMPHAWA DISTRICT, SAMUTSONGKRAM
– ดร.มนรัตน์ ใจเอื้อ
– ดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติม
13. Travel Motivation and Intention to Revisit of European Senior Tourists to Thailand
– ผศ.ดร. อริสรา เสยานนท์
– ดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติม
14. Sustainable Tourism Activities Management: E-sarn Lanna Community, Chieng Rai, Thailand
– อาจารย์กฤติกา คุณูปการ
– การประชุมวิชาการนานาชาติ Travel and Tourism Research Association, Asia-Pacific Chapter: TTRA APac 5th Annual Conference 2017
– ดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติม
15. Factors affecting behavioral intentions and responsible environmental behaviors of Chinese tourists: A case study in Bangkok, Thailand.
– ดร.ฐิติกานท์ สัจจะบุตร
– ดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติม