หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม

รายละเอียดหลักสูตร

1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration Program in Hotel Management

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการโรงแรม)
ชื่อย่อ (ไทย) บธ.บ. (การจัดการการโรงแรม)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Business Administration (Hotel Management)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) B.B.A. (Hotel Management)

3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 138 หน่วยกิต

4. ระยะเวลาในการศึกษา 4 ปี

5. ตัวอย่างวิชาที่น่าสนใจ

 • การจัดการธุรกิจโรงแรม
 • เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • โลกของไวน์
 • การตลาดยุคดิจิทัลในธุรกิจโรงแรม
 • การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในธุรกิจที่พัก
 • นวัตกรรมและการประกอบการในธุรกิจโรงแรม

6. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • พนักงานในโรงแรม และรีสอร์ต
 • พนักงานต้อนรับ
 • พ่อครัว
 • พนักงานด้านอาหารและเครื่องดื่ม
 • พนักงานสายการบิน
 • พนักงานสำรองที่พักและบัตรโดยสารเครื่องบิน
 • ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

7. แผนการศึกษา

ปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

GEXXX

วิชาศึกษาทั่วไป (1)

3(3-0-6)

GEXXX

วิชาศึกษาทั่วไป (2)

3(3-0-6)

GEXXX

วิชาศึกษาทั่วไป (3)

3(3-0-6)

BA103

องค์การและการจัดการ

3(3-0-6)

LW911

กฎหมายธุรกิจ

3(3-0-6)

TH101

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ

3(3-0-6)

รวม

18

 

ปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

GE071

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

3(3-0-6)

GEXXX

วิชาศึกษาทั่วไป (4)

3(3-0-6)

GEXXX

วิชาศึกษาทั่วไป (5)

3(3-0-6)

GEXXX

วิชาศึกษาทั่วไป (6)

3(2-2-5)

BA205

การเงินธุรกิจ

3(3-0-6)

BA201

หลักการตลาด

 3(3-0-6)

TH103

การจัดการธุรกิจโรงแรม

 3(3-0-6)

รวม

21

 

ปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

GE072

ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน GE071หรือคะแนน TOEIC เทียบเท่าตามเกณฑ์ที่กำหนด

AC917

หลักการบัญชีเบื้องต้น

3(3-0-6)

TH102

พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและจิตวิทยาบริการ

3(3-0-6)

TH202

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจโรงแรม

3(3-0-6)

TH203

กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

3(3-0-6)

วิชาเฉพาะเลือก (1)

3

วิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ (1)

3

รวม

21

 

ปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

GE073

ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน GE072 หรือคะแนน TOEIC เทียบเท่าตามเกณฑ์ที่กำหนด

GE152

การจัดการธุรกิจสู่ความยั่งยืน

3(3-0-6)

BA210

การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ

3(3-0-6)

TH201

การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในธุรกิจที่พัก

3(3-0-6)

วิชาเฉพาะเลือก (2)

3

วิชาเฉพาะเลือก (3)

3

วิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ (2)

3

รวม

21

 

ชั้นปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

BA304

การจัดการการปฏิบัติการ

3(3-0-6)

EC913

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

3(3-0-6)

TH301

เทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

3(3-0-6)

TH302

ระเบียบวิธีวิจัยในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

3(3-0-6)

วิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ (3)

3

วิชาเลือกเสรี (1)

3

รวม

18

 

ชั้นปีที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

TH303

การดำเนินงานแม่บ้าน

3(3-0-6)

TH304

การตลาดยุคดิจิทัลในธุรกิจโรงแรม

3(3-0-6)

TH305

การดำเนินงานส่วนหน้า

3(3-0-6)

TH306

การบริการอาหารและเครื่องดื่ม

3(3-0-6)

วิชาเฉพาะเลือก (4)

3

วิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ (4)

3

รวม

18

 

ชั้นปีที่ 4 ภาคต้น

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

TH401

สัมมนาในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

3(3-0-6)

TH402

นวัตกรรมและการประกอบการในธุรกิจโรงแรม

3(3-0-6)

วิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ (5)

3

วิชาเฉพาะเลือก (5)

3

วิชาเลือกเสรี (2)

3

รวม

15

 

ชั้นปีที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

TH800

สหกิจศึกษา

6(0-40-20)

รวม

6