หลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี

ศิลปศาสตรบัณฑิต(การท่องเที่ยว)

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยวและนวัตกรรมบริการ)

หลักสูตรถูกออกแบบมาให้พร้อมสำหรับทุกการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและการบริการ สนุกกับการเดินทางท่องเที่ยวพร้อมเรียนรู้ประสบการณ์จริง
ทั้งในและต่างประเทศ ติดอาวุธด้วยภาษาอังกฤษ (TOEIC) และภาษาต่างประเทศอีก 1 ภาษา เพิ่มโอกาสการทำงานในระดับนานาชาติ เสริมทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการมืออาชีพ

รายละเอียดหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการโรงแรม)

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการโรงแรม)

เรียนรู้ทักษะการบริหารจัดการโรงแรมในระดับสากล ฝึกปฏิบัติการให้บริการลูกค้าในส่วนต่าง ๆ ทั้งงานบริการส่วนหน้า งานแม่บ้าน งานบริการอาหารและเครื่องดื่มและการประกอบอาหารแบบมืออาชีพ เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้ในทุกแผนกของโรงแรมและที่พักรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจที่พักและสามารถทำงานอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมบริการได้หลากหลาย

รายละเอียดหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการธุรกิจสายการบิน)

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการธุรกิจการบิน)

เรียนรู้การปฏิบัติงานและการบริหารจัดการแบบมืออาชีพครบทุกสายงานในธุรกิจการบิน ฝึกทักษะในห้องปฏิบัติการสนามบินและเครื่องบินจำลองที่ทันสมัย ศึกษาดูงานธุรกิจการบินทั้งในและต่างประเทศ ปฏิบัติงานจริงกับสายการบินและองค์กรชั้นนระดับโลก ประกอบอาชีพได้หลากหลายหลังสำเร็จการศึกษา เช่น พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน พนักงานบริการภาคพื้นของสายการบิน พนักงานงานสำรองบัตรโดยสาร พนักงานให้บริการในท่าอากาศยาน เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศ พนักงานในธุรกิจการขนส่งสินค้าทางอากาศ และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบินและการบริการอีกมากมาย

รายละเอียดหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการอีเว้นท์)

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การผลิตและการจัดการอีเว้นท์)

ผลิตบัณฑิตที่รู้ลึก รู้จริงด้านการผลิตและการจัดการงานอีเว้นท์ ผู้เรียนจะได้ใช้พลังความคิดสร้างสรรค์ในออกแบบและบริหารจัดการงานอีเว้นท์เพื่อก้าวสู่การเป็นตัวจริงในวงการอีเว้นท์ เพิ่มศักยภาพด้วยการฝึกปฏิบัติงานกับบริษัทอีเว้นท์ชั้นนำทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เลือกประกอบอาชีพได้มากมายหลังสำเร็จการศึกษา เช่น Event Project Manager, Event Producer, Creative, Account Executive (AE), Artist Management, Event Marketing และ Event Coordinator

รายละเอียดหลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต (ศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร)

สานฝันสำหรับคนรุ่นใหม่ที่อยากเป็นเชฟมืออาชีพ ใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการออกแบบและพัฒนารายการอาหาร ฝึกทักษะประกอบอาหารในห้องปฏิบัติการครัวที่ทันสมัย เสริมทักษะการเป็นเจ้าของร้านอาหารด้วยแนวคิดทางธุรกิจสไตล์เด็กหัวการค้า เรียนรู้ประสบการณ์จริงจาก The Chamber’s Kitchen และธุรกิจร้านอาหารชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ

รายละเอียดหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจบริการ) ภาคเสาร์-อาทิตย์

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจบริการ) ภาคเสาร์-อาทิตย์

ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจการบริการแบบมืออาชีพ พร้อมก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการในยุค 4.0 ที่มีความรู้ด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี และการตลาดดิจิทัลสำหรับธุรกิจบริการ เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถเลือกทำงานและประกอบธุรกิจได้หลากหลาย ทั้งธุรกิจที่พักแรม ธุรกิจภัตตาคาร ธุรกิจสุขภาพและความงาม ธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจการจัดอีเว้นท์ และอีกมากมายที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม

เป็นหลักสูตรร่วมระหว่างคณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ และคณะบริหารธุรกิจ ที่ผสมผสานศาสตร์ด้านการบริหารธุรกิจ การท่องเที่ยว และการโรงแรมไว้ด้วยกัน เน้นแนวคิดการบริหารจัดการสมัยใหม่เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่การเป็นผู้บริหาร ผู้ประกอบการ และนักวิชาการด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมที่ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล

รายละเอียดหลักสูตร

คณาจารย์

อาจารย์ ดร.ศรินยา ละอองอินทร์ ทยานศิลป์

(หัวหน้าสาขาวิชา)
สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

เพิ่มเติม

อาจารย์ประภา ตันติประเสริฐสุข

สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อริสรา เสยานนท์

สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.รัชดา ธูปทอง

(หัวหน้าสาขาวิชา)

สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร

เพิ่มเติม

อาจารย์สุชญา พ้นภัย

สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร. พันธิตรา ปัทมานนท์

สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม

เพิ่มเติม

อาจารย์วงเดือน สิมะโชคดี

สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม

เพิ่มเติม

อาจารย์ติลา เลาหวิรภาพ

สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. ธนธร วชิรขจร

(หัวหน้าสาขาวิชา)

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.นิออน ศรีสมยง

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ

เพิ่มเติม

อาจารย์ใจนุช ประยูรชาติ

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.มนรัตน์ ใจเอื้อ

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.ยงยุทธ แก้วอุดม

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

เพิ่มเติม

อาจารย์ธนวัฒน์ เพชรพันธ์

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

เพิ่มเติม

อาจารย์จันทร์จิตต์ ฐนะศิริ

(หัวหน้าสาขาวิชา)

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

เพิ่มเติม

อาจารย์สุวดี บุญมาจรินนท์

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

เพิ่มเติม

อาจารย์รัชชุกร จรวิรัตน์

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

เพิ่มเติม

อาจารย์กฤติกา คุณูปการ

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน

เพิ่มเติม

AJ J (1)

อาจารย์สุรพร มุลกุณี

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน

เพิ่มเติม

อาจารย์เกวลี กระสานติ์กุล

(หัวหน้าสาขาวิชา)

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน

เพิ่มเติม

อาจารย์ธนากร ศรีตนไชย

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน

เพิ่มเติม

อาจารย์รุจิภาส บุญสำเร็จ

(หัวหน้าสาขาวิชา)

สาขาวิชาการจัดการอีเว้นท์

เพิ่มเติม

อาจารย์เสาวลักษณ์ สุดประเสริฐ

สาขาวิชาการจัดการอีเว้นท์

เพิ่มเติม

อาจารย์ชูธรรม ตั้งใจตรง

สาขาวิชาการจัดการอีเว้นท์

เพิ่มเติม

อาจารย์ภาณุมาศ เกตุแก้ว

สาขาวิชาการจัดการอีเว้นท์

เพิ่มเติม

อาจารย์รัศมี อัจฉริยไพศาลกุล

สาขาวิชาการจัดการอีเว้นท์

เพิ่มเติม

นายธนวรรธน์ จันทร์ฉาย

ผู้ช่วยสอน

เพิ่มเติม

นางสาวพิมพ์ลดา เอกกีรติยาศักดิ์

ผู้ช่วยสอน

เพิ่มเติม

นางสาวพนิตนันท์ เวชศาสตร์

ผู้ช่วยสอน

เพิ่มเติม