หลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี

ศิลปศาสตรบัณฑิต(การท่องเที่ยว)

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยว)

สนุกกับการได้เดินทางท่องเที่ยว และฝึกปฏิบัติงานจริงทั้งในและต่างประเทศ โดดเด่นกว่าใครๆ ด้วย 3 กลุ่มวิชาสุดทันสมัย ทั้งการท่องเที่ยวเรือสำราญ ธุรกิจบริการการท่องเที่ยว การพัฒนาการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวเฉพาะทาง พร้อมติดอาวุธด้วยภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอื่นๆ อีก 1 ภาษา ไม่ว่าจะเป็นจีน เกาหลี ญี่ปุ่น รัสเซีย เยอรมัน ฝรั่งเศส และอีกมากมายตามความต้องการและความสนใจของผู้เรียน

รายละเอียดหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการโรงแรม)

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการโรงแรม)

เรียนรู้ทักษะการบริหารจัดการโรงแรมในระดับสากล ฝึกปฏิบัติการให้บริการลูกค้าในส่วนต่างๆ ทั้งงานบริการส่วนหน้า งานแม่บ้าน งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม และการประกอบอาหารแบบมืออาชีพ เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้ในทุกแผนกของโรงแรมและที่พักรูปแบบต่างๆ รวมถึงการเป็นผู้ประกอบการ และสามารถทำงานอื่นๆ ในอุตสาหกรรมบริการได้หลากหลาย เช่น พนักงานสายการบิน พ่อครัว และงานอีเว้นท์ต่างๆ

รายละเอียดหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการธุรกิจสายการบิน)

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการธุรกิจสายการบิน)

เรียนรู้ทักษะการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการแบบมืออาชีพครบทุกสายงานในธุรกิจสายการบิน ระหว่างการศึกษาผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะในห้องปฏิบัติการเครื่องบินจำลองที่ทันสมัย ตลอดจนการศึกษาดูงานในหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริการบนเครื่องบิน พนักบริการภาคพื้น พนักงานงานสำรองบัตรโดยสาร พนักงานให้บริการในท่าอากาศยาน พนักงานในธุรกิจการขนส่งสินค้าทางอากาศ ตลอดจนธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบินอีกมากมาย

รายละเอียดหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการอีเว้นท์)

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการอีเว้นท์)

ผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ศาสตร์ด้านการจัดงานอีเว้นท์ทุกรูปแบบ ทั้งงานเปิดตัวสินค้า, งานแสดงสินค้า, งานแฟชั่นโชว์, งานคอนเสิร์ต, งาน Fan Meeting ศิลปิน, งานแต่งงาน และงานประชุมสัมมนาระดับนานาชาติผู้เรียนจะได้ใช้พลังความคิดสร้างสรรค์ในการฝึกออกแบบและบริหารจัดการงานอีเว้นท์รูปแบบต่างๆ เพื่อก้าวสู่การเป็นตัวจริงด้านการจัดงานอีเว้นท์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพในธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมากมาย เช่น ธุรกิจศูนย์การประชุมและการแสดงสินค้า, โรงแรม, ห้างสรรพสินค้า และบริษัทรับจัดงาน (Event Organizer) ในตำแหน่งงานที่น่าสนใจทั้ง Project Manager, Producer, Creative, Account Executive (AE), Event Marketing, Event Coordinator

รายละเอียดหลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต (ศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร)

เป็นหลักสูตรที่ผสานระหว่างศาสตร์ด้านการบริหารธุรกิจและศิลปะการประกอบอาหาร สู่การเป็นเชฟ นักออกแบบและตกแต่งอาหาร ผู้เชี่ยวชาญด้านกาแฟและเครื่องดื่ม ตลอดจนผู้บริหารและผู้ประกอบการธุรกิจภัตตาคารแบบมืออาชีพ ระหว่างการศึกษาผู้เรียนจะได้ฝึกปฎิบัติการประกอบอาหารในห้องปฎิบัติการครัวที่ทันสมัย และเพิ่มทักษะด้านการบริหารจัดการภัตตาคารกับ The Chamber’s Kitchen เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงานทั้งในและต่างประเทศ

รายละเอียดหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจบริการ) ภาคเสาร์-อาทิตย์

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจบริการ) ภาคเสาร์-อาทิตย์

ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจการบริการแบบมืออาชีพ พร้อมก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการในยุค 4.0 มีความรู้ด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี และการตลาดดิจิทัลสำหรับธุรกิจบริการ เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถเลือกทำงานและประกอบธุรกิจได้หลากหลาย ทั้งธุรกิจที่พักแรม ธุรกิจภัตตาคาร ธุรกิจสุขภาพและความงาม ธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจการจัดอีเว้นท์ และอีกมากมายที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม

เป็นหลักสูตรร่วมระหว่างคณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ และคณะบริหารธุรกิจ ที่ผสมผสานศาสตร์จากองค์ความรู้ด้านการบริหารและการท่องเที่ยว เน้นแนวคิดการบริหารสมัยใหม่ เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ผู้ประกอบการ และนักวิชาการในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและภาคธุรกิจบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคดิจิทัล

รายละเอียดหลักสูตร

คณาจารย์

AJSALLY (9)

อาจารย์ ดร.ศรินยา ละอองอินทร์ ทยานศิลป์

(หัวหน้าสาขาวิชา)
สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

เพิ่มเติม

AJPRAPA (8)

อาจารย์ประภา ตันติประเสริฐสุข

สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร

เพิ่มเติม

AJKOONG (1)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อริสรา เสยานนท์

สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม

เพิ่มเติม

AJRATCHADA (13)

อาจารย์ ดร.รัชดา ธูปทอง

(หัวหน้าสาขาวิชา)

สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร

เพิ่มเติม

AJ O (3)

อาจารย์ ดร. พันธิตรา ปัทมานนท์

สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม

เพิ่มเติม

S__97517579

อาจารย์วงเดือน สิมะโชคดี

สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม

เพิ่มเติม

AJTIRA (1)

อาจารย์ติลา เลาหวิรภาพ

สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม

เพิ่มเติม

AJTHORN (11)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. ธนธร วชิรขจร

(หัวหน้าสาขาวิชา)

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ

เพิ่มเติม

AJRY (10)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.นิออน ศรีสมยง

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ

เพิ่มเติม

AJJAINUCH (1)

อาจารย์ใจนุช ประยูรชาติ

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ

เพิ่มเติม

AJNOOK1

อาจารย์ ดร.มนรัตน์ ใจเอื้อ

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

เพิ่มเติม

AJYUT (1)

อาจารย์ ดร.ยงยุทธ แก้วอุดม

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

เพิ่มเติม

AJKNOT (18)

อาจารย์ธนวัฒน์ เพชรพันธ์

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

เพิ่มเติม

AJGAEL (6)

อาจารย์จันทร์จิตต์ ฐนะศิริ

(หัวหน้าสาขาวิชา)

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

เพิ่มเติม

AJSU1

อาจารย์สุวดี บุญมาจรินนท์

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

เพิ่มเติม

AJPORPLA (3)

อาจารย์รัชชุกร จรวิรัตน์

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

เพิ่มเติม

AJCHING (2)

อาจารย์กฤติกา คุณูปการ

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน

เพิ่มเติม

AJNHOON (5)

อาจารย์กอบกฤต สุขสถิตย์

(หัวหน้าสาขาวิชา)

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน

เพิ่มเติม

AJ J (1)

อาจารย์สุรพร มุลกุณี

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน

เพิ่มเติม

AJPLOY (4)

อาจารย์เกวลี กระสานติ์กุล

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน

เพิ่มเติม

AJNUI (1)

อาจารย์ธนากร ศรีตนไชย

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน

เพิ่มเติม

AJPOP1

อาจารย์รุจิภาส บุญสำเร็จ

(หัวหน้าสาขาวิชา)

สาขาวิชาการจัดการอีเว้นท์

เพิ่มเติม

AJNAN2

อาจารย์เสาวลักษณ์ สุดประเสริฐ

สาขาวิชาการจัดการอีเว้นท์

เพิ่มเติม

AJJIMMY (7)

อาจารย์ชูธรรม ตั้งใจตรง

สาขาวิชาการจัดการอีเว้นท์

เพิ่มเติม

AJBOAT1

อาจารย์ภาณุมาศ เกตุแก้ว

สาขาวิชาการจัดการอีเว้นท์

เพิ่มเติม

AJPLE1

อาจารย์รัศมี อัจฉริยไพศาลกุล

สาขาวิชาการจัดการอีเว้นท์

เพิ่มเติม

อาจารย์ชนิดาภา วัชรพุกก์
สาขาวิชาการจัดการอีเว้นท์

เพิ่มเติม

GUNGUN (13)

นายธนวรรธน์ จันทร์ฉาย

ผู้ช่วยสอน

เพิ่มเติม

PIMLADA1

นางสาวพิมพ์ลดา เอกกีรติยาศักดิ์

ผู้ช่วยสอน

เพิ่มเติม

57853

นางสาวพนิตนันท์ เวชศาสตร์

ผู้ช่วยสอน

เพิ่มเติม

PAISAN (3)

นายไพศาล ศรีสวัสดิ์

ผู้ช่วยสอน

เพิ่มเติม