หลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี

ศิลปศาสตรบัณฑิต(การท่องเที่ยว)

ศิลปศาสตรบัณฑิต(การท่องเที่ยว)

สนุกกับการได้เดินทางท่องเที่ยว และฝึกปฏิบัติงานจริงทั้งในและต่างประเทศ โดดเด่นกว่าใครๆ ด้วย 3 กลุ่มวิชาสุดทันสมัย ทั้งการท่องเที่ยวเรือสำราญ ธุรกิจบริการการท่องเที่ยว การพัฒนาการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวเฉพาะทาง พร้อมติดอาวุธด้วยภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอื่นๆ อีก 1 ภาษา ไม่ว่าจะเป็นจีน เกาหลี ญี่ปุ่น รัสเซีย เยอรมัน ฝรั่งเศส และอีกมากมายตามความต้องการและความสนใจของผู้เรียน

รายละเอียดหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการโรงแรม)

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการโรงแรม)

เรียนรู้ทักษะการบริหารจัดการโรงแรมในระดับสากล ฝึกปฏิบัติการให้บริการลูกค้าในส่วนต่างๆ ทั้งงานบริการส่วนหน้า งานแม่บ้าน งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม และการประกอบอาหารแบบมืออาชีพ เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้ในทุกแผนกของโรงแรมและที่พักรูปแบบต่างๆ รวมถึงการเป็นผู้ประกอบการ และสามารถทำงานอื่นๆ ในอุตสาหกรรมบริการได้หลากหลาย เช่น พนักงานสายการบิน พ่อครัว และงานอีเว้นท์ต่างๆ

รายละเอียดหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว)

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว)

สานฝันการเป็นนักบริหาร และผู้ประกอบการที่มีทักษะการบริหารจัดการงานด้านการท่องเที่ยวแบบครบวงจร เตรียมความพร้อมสู่ทศวรรษแห่งนวัตกรรม ที่จะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่กำลังมาแรงที่สุดในยุคนี้ นักศึกษาจะได้เรียนรู้หลักการบริหารธุรกิจ สร้างแนวคิดอย่างผู้ประกอบการพร้อมเสริมทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านการฝึกปฏิบัติ รวมถึงการฝึกงานในองค์กรชั้นนำด้านการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมผนึกกำลังพัฒนาศักยภาพให้นักศึกษาได้ก้าวไปเป็นตัวจริงในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

รายละเอียดหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการธุรกิจสายการบิน)

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการธุรกิจสายการบิน)

เรียนรู้ทักษะการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการแบบมืออาชีพครบทุกสายงานในธุรกิจสายการบิน ระหว่างการศึกษาผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะในห้องปฏิบัติการเครื่องบินจำลองที่ทันสมัย ตลอดจนการศึกษาดูงานในหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริการบนเครื่องบิน พนักบริการภาคพื้น พนักงานงานสำรองบัตรโดยสาร พนักงานให้บริการในท่าอากาศยาน พนักงานในธุรกิจการขนส่งสินค้าทางอากาศ ตลอดจนธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบินอีกมากมาย

รายละเอียดหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการอีเว้นท์)

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการอีเว้นท์)

ผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ศาสตร์ด้านการจัดงานอีเว้นท์ทุกรูปแบบ ทั้งงานเปิดตัวสินค้า, งานแสดงสินค้า, งานแฟชั่นโชว์, งานคอนเสิร์ต, งาน Fan Meeting ศิลปิน, งานแต่งงาน และงานประชุมสัมมนาระดับนานาชาติผู้เรียนจะได้ใช้พลังความคิดสร้างสรรค์ในการฝึกออกแบบและบริหารจัดการงานอีเว้นท์รูปแบบต่างๆ เพื่อก้าวสู่การเป็นตัวจริงด้านการจัดงานอีเว้นท์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพในธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมากมาย เช่น ธุรกิจศูนย์การประชุมและการแสดงสินค้า, โรงแรม, ห้างสรรพสินค้า และบริษัทรับจัดงาน (Event Organizer) ในตำแหน่งงานที่น่าสนใจทั้ง Project Manager, Producer, Creative, Account Executive (AE), Event Marketing, Event Coordinator

รายละเอียดหลักสูตร
บธ.บ.(การจัดการธุรกิจบริการ) 62

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจบริการ) ภาคเสาร์-อาทิตย์

รายละเอียดหลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว-หลักสูตรนานาชาติ)

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาโท

รายละเอียดหลักสูตร

คณาจารย์

อาจารย์ ดร.ศรินยา ละอองอินทร์ ทยานศิลป์

อาจารย์ ดร.ศรินยา ละอองอินทร์ ทยานศิลป์

(หัวหน้าสาขา)
กลุ่มวิชาการจัดการโรงแรม

เพิ่มเติม

อาจารย์ประภา ตันติประเสริฐสุข

อาจารย์ประภา ตันติประเสริฐสุข

กลุ่มวิชาการจัดการการโรงแรม

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อริสรา เสยานนท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อริสรา เสยานนท์

กลุ่มวิชาการจัดการการโรงแรม

เพิ่มเติม

อาจารย์รัชดา ธูปทอง

อาจารย์รัชดา ธูปทอง

กลุ่มวิชาการจัดการการโรงแรม

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร. พันธิตรา ปัทมานนท์

อาจารย์ ดร. พันธิตรา ปัทมานนท์

กลุ่มวิชาการจัดการการโรงแรม

เพิ่มเติม

อาจารย์วงเดือน สิมะโชคดี

อาจารย์วงเดือน สิมะโชคดี

กลุ่มวิชาการจัดการการโรงแรม

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร. ธนธร วชิรขจร

อาจารย์ ดร. ธนธร วชิรขจร

กลุ่มวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.ฐิติกานท์ สัจจะบุตร

อาจารย์ ดร.ฐิติกานท์ สัจจะบุตร

กลุ่มวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.นิออน ศรีสมยง

อาจารย์ ดร.นิออน ศรีสมยง

กลุ่มวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

เพิ่มเติม

อาจารย์ใจนุช ประยูรชาติ

อาจารย์ใจนุช ประยูรชาติ

กลุ่มวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.มนรัตน์ ใจเอื้อ

อาจารย์ ดร.มนรัตน์ ใจเอื้อ

กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.ยงยุทธ แก้วอุดม

อาจารย์ ดร.ยงยุทธ แก้วอุดม

กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว
(รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน)

เพิ่มเติม

อาจารย์ธนวัฒน์ เพชรพันธ์

อาจารย์ธนวัฒน์ เพชรพันธ์

กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว

เพิ่มเติม

อาจารย์จันทร์จิตต์ ฐนะศิริ

อาจารย์จันทร์จิตต์ ฐนะศิริ

กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว

เพิ่มเติม

อาจารย์รัชชุกร จรวิรัตน์

อาจารย์รัชชุกร จรวิรัตน์

กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว

เพิ่มเติม

อาจารย์กฤติกา คุณูปการ

อาจารย์กฤติกา คุณูปการ

กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน

เพิ่มเติม

อาจารย์ภีมพิพัฒน์ มโนมัยกุล

อาจารย์ภีมพิพัฒน์ มโนมัยกุล

กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน

เพิ่มเติม

อาจารย์กอบกฤต สุขสถิตย์

อาจารย์กอบกฤต สุขสถิตย์

กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน

เพิ่มเติม

อาจารย์จิรัญญา วุฑฒิพงษ์พิพัฒน์

อาจารย์จิรัญญา วุฑฒิพงษ์พิพัฒน์

กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน

เพิ่มเติม

อาจารย์รุจิภาส บุญสำเร็จ

อาจารย์รุจิภาส บุญสำเร็จ

กลุ่มวิชาการจัดการอีเว้นท์

เพิ่มเติม

อาจารย์เสาวลักษณ์ สุดประเสริฐ

อาจารย์เสาวลักษณ์ สุดประเสริฐ

กลุ่มวิชาการจัดการอีเว้นท์

เพิ่มเติม

อาจารย์ชูธรรม ตั้งใจตรง

อาจารย์ชูธรรม ตั้งใจตรง

กลุ่มวิชาการจัดการอีเว้นท์

เพิ่มเติม

Panumart_Kat

อาจารย์ภาณุมาศ เกตุแก้ว

กลุ่มวิชาการจัดการอีเว้นท์

เพิ่มเติม