หลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี

ศิลปศาสตรบัณฑิต(การท่องเที่ยว)

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยวและนวัตกรรมบริการ)

หลักสูตรถูกออกแบบมาให้พร้อมสำหรับทุกการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและการบริการ สนุกกับการเดินทางท่องเที่ยวพร้อมเรียนรู้ประสบการณ์จริง
ทั้งในและต่างประเทศ ติดอาวุธด้วยภาษาอังกฤษ (TOEIC) และภาษาต่างประเทศอีก 1 ภาษา เพิ่มโอกาสการทำงานในระดับนานาชาติ เสริมทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการมืออาชีพ

รายละเอียดหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการโรงแรม)

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการโรงแรม)

เรียนรู้ทักษะการบริหารจัดการโรงแรมในระดับสากล ฝึกปฏิบัติการให้บริการลูกค้าในส่วนต่าง ๆ ทั้งงานบริการส่วนหน้า งานแม่บ้าน งานบริการอาหารและเครื่องดื่มและการประกอบอาหารแบบมืออาชีพ เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้ในทุกแผนกของโรงแรมและที่พักรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจที่พักและสามารถทำงานอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมบริการได้หลากหลาย

รายละเอียดหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการธุรกิจการบิน)

เรียนรู้การปฏิบัติงานและการบริหารจัดการแบบมืออาชีพครบทุกสายงานในธุรกิจการบิน ฝึกทักษะในห้องปฏิบัติการสนามบินและเครื่องบินจำลองที่ทันสมัย ศึกษาดูงานธุรกิจการบินทั้งในและต่างประเทศ ปฏิบัติงานจริงกับสายการบินและองค์กรชั้นนระดับโลก ประกอบอาชีพได้หลากหลายหลังสำเร็จการศึกษา เช่น พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน พนักงานบริการภาคพื้นของสายการบิน พนักงานงานสำรองบัตรโดยสาร พนักงานให้บริการในท่าอากาศยาน เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศ พนักงานในธุรกิจการขนส่งสินค้าทางอากาศ และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบินและการบริการอีกมากมาย

รายละเอียดหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการอีเว้นท์)

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การผลิตและการจัดการอีเว้นท์)

ผลิตบัณฑิตที่รู้ลึก รู้จริงด้านการผลิตและการจัดการงานอีเว้นท์ ผู้เรียนจะได้ใช้พลังความคิดสร้างสรรค์ในออกแบบและบริหารจัดการงานอีเว้นท์เพื่อก้าวสู่การเป็นตัวจริงในวงการอีเว้นท์ เพิ่มศักยภาพด้วยการฝึกปฏิบัติงานกับบริษัทอีเว้นท์ชั้นนำทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เลือกประกอบอาชีพได้มากมายหลังสำเร็จการศึกษา เช่น Event Project Manager, Event Producer, Creative, Account Executive (AE), Artist Management, Event Marketing และ Event Coordinator

รายละเอียดหลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต (ศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร)

สานฝันสำหรับคนรุ่นใหม่ที่อยากเป็นเชฟมืออาชีพ ใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการออกแบบและพัฒนารายการอาหาร ฝึกทักษะประกอบอาหารในห้องปฏิบัติการครัวที่ทันสมัย เสริมทักษะการเป็นเจ้าของร้านอาหารด้วยแนวคิดทางธุรกิจสไตล์เด็กหัวการค้า เรียนรู้ประสบการณ์จริงจาก The Chamber’s Kitchen และธุรกิจร้านอาหารชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม

การจัดการมหาบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว การบริการ และอีเว้นท์)

เป็นหลักสูตรที่พัฒนาผู้เรียนสู่การเป็นผู้บริหาร ผู้ประกอบการ และนักวิชาการด้านการท่องเที่ยว การบริการ และอีเว้นท์ ที่ก้าวทันต่อความเปลี่ยนในยุคดิจิทัล

รายละเอียดหลักสูตร

คณาจารย์

อาจารย์ ดร.ศรินยา ละอองอินทร์ ทยานศิลป์

(หัวหน้าสาขาวิชา)
สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อริสรา เสยานนท์

สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม
โรงแรม

เพิ่มเติม

อาจารย์วงเดือน สิมะโชคดี

สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม
โรงแรม

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. ธนธร วชิรขจร

สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร. พันธิตรา ปัทมานนท์

สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม

เพิ่มเติม

อาจารย์ใจนุช ประยูรชาติ

สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.รัชดา ธูปทอง

(หัวหน้าสาขาวิชา)
สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร

เพิ่มเติม

อาจารย์ประภา ตันติประเสริฐสุข

สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร
ภัตตาคาร

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.นิออน ศรีสมยง

สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.หทัยชนก ฉิมบ้านไร่

สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร

เพิ่มเติม

อาจารย์จันทร์จิตต์ ฐนะศิริ

(หัวหน้าสาขาวิชา)
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและนวัตกรรมบริการ

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.ยงยุทธ แก้วอุดม

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและนวัตกรรมบริการ
บริการ

เพิ่มเติม

อาจารย์ธนวัฒน์ เพชรพันธ์

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและนวัตกรรมบริการ
บริการ

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.มนรัตน์ ใจเอื้อ

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและนวัตกรรมบริการ

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.สุวดี บุญมาจรินนท์

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและนวัตกรรมบริการ

เพิ่มเติม

อาจารย์รัชชุกร จรวิรัตน์

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและนวัตกรรมบริการ

เพิ่มเติม

อาจารย์เกวลี กระสานติ์กุล

(หัวหน้าสาขาวิชา)
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.กฤติกา คุณูปการ

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
การบิน

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.สุรพร มุลกุณี

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
การบิน

เพิ่มเติม

อาจารย์ธนากร ศรีตนไชย

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
การบิน

เพิ่มเติม

อาจารย์ภาณุมาศ เกตุแก้ว

(หัวหน้าสาขาวิชา)
สาขาวิชาการผลิตและการจัดการอีเว้นท์

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.รุจิภาส บุญสำเร็จ

สาขาวิชาการผลิตและการจัดการอีเว้นท์

เพิ่มเติม

อาจารย์เสาวลักษณ์ สุดประเสริฐ

สาขาวิชาการผลิตและการจัดการอีเว้นท์
อีเว้นท์

เพิ่มเติม

อาจารย์รัศมี อัจฉริยไพศาลกุล

สาขาวิชาการผลิตและการจัดการอีเว้นท์

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.นิธิกิตติกานต์ เหมสุวรรณ์

สาขาวิชาการผลิตและการจัดการอีเว้นท์

เพิ่มเติม

อาจารย์พัทธมน คำนูเอนก

สาขาวิชาการผลิตและการจัดการอีเว้นท์

เพิ่มเติม

นายธนวรรธน์ จันทร์ฉาย

ผู้ช่วยสอน

เพิ่มเติม

นางสาวพิมพ์ลดา เอกกีรติยาศักดิ์

ผู้ช่วยสอน

เพิ่มเติม

นางสาวพนิตนันท์ เวชศาสตร์

ผู้ช่วยสอน

เพิ่มเติม

นายญานินทร์ นิ่งสมบูรณ์

ผู้ช่วยสอน

เพิ่มเติม

นางสาวณัฐริกา ลุยกระโทก

ผู้ช่วยสอน

เพิ่มเติม