หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและนวัตกรรมบริการ

รายละเอียดหลักสูตร

1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและนวัตกรรมบริการ

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts Program in Tourism Management and Service Innovation

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยวและนวัตกรรมบริการ)
ชื่อย่อ (ไทย) ศศ.บ. (การจัดการการท่องเที่ยวและนวัตกรรมบริการ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Arts (Tourism Management and Service Innovation)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) B.A. (Tourism Management and Service Innovation)

3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต

4. ระยะเวลาในการศึกษา 4 ปี

5. ตัวอย่างวิชาที่น่าสนใจ

 • นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
 • การออกแบบการบริการและการสร้างประสบการณ์ทางการท่องเที่ยว
 • การถ่ายภาพสำหรับการท่องเที่ยว
 • การออกแบบเนื้อหาการท่องเที่ยวในสื่อดิจิทัล
 • การจัดการธุรกิจนำเที่ยวออกนอกประเทศและงานผู้นำเที่ยว
 • การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงนวัตกรรม
 • ภาษาอังกฤษสำหรับการสอบ TOEIC
 • ภาษาต่างประเทศภาษาที่ 2 เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลี

6. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • มัคคุเทศก์และ/หรือผู้นำเที่ยว
 • พนักงานวางแผนและปฏิบัติการจัดนำเที่ยว
 • พนักงานขายและการตลาดในธุรกิจการท่องเที่ยว
 • พนักงานสำรองที่พักและบัตรโดยสารเครื่องบิน
 • นักพัฒนาการท่องเที่ยว
 • เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว
 • นักวิชาการการท่องเที่ยว
 • ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว
 • พนักงานในธุรกิจบริการการท่องเที่ยว เช่น โรงแรม สายการบิน ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้า เป็นต้น

7. แผนการศึกษา

ปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

GEXXX

วิชาศึกษาทั่วไป (1)

3(3-0-6)

GEXXX

วิชาศึกษาทั่วไป (2)

3(3-0-6)

GEXXX

วิชาศึกษาทั่วไป (3)

3(3-0-6)

TS101

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

3(3-0-6)

TS102

การพัฒนาบุคลิกภาพและจิตวิทยาการบริการ

3(3-0-6)

TS201

พฤติกรรมผู้บริโภคและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

และการบริการ

3(3-0-6)

รวม

18

 

ปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

GE071

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

3(3-0-6)

GEXXX

วิชาศึกษาทั่วไป (4)

3(3-0-6)

GEXXX

วิชาศึกษาทั่วไป (5)

3(3-0-6)

GEXXX

วิชาศึกษาทั่วไป (6)

3(3-0-6)

TS106

นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

3(3-0-6)

TT101

ทรัพยากรการท่องเที่ยวและแหล่งมรดกโลก

3(3-0-6)

รวม

18

 

ปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

GE072

ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน GE071 หรือคะแนนสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานเทียบเท่าตามเกณฑ์ที่กำหนด

GEXXX

วิชาศึกษาทั่วไป (7)

3(3-0-6)

TT201

นวัตกรรมการจัดการธุรกิจนำเที่ยวและตัวแทนการท่องเที่ยว

3(3-0-6)

TT228

มรดกทางวัฒนธรรมสำหรับการท่องเที่ยว

TTXXX

วิชาเฉพาะเลือก (1)

3(3-0-6)

TT212

ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว

3(2-2-5)

รวม

18

 

ปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

GE073

ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน GE072 หรือคะแนนสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานเทียบเท่าตามเกณฑ์ที่กำหนด

TS202

เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับอุตสาหกรรม

การท่องเที่ยวและการบริการ

3(2-2-5)

TS301

กฏหมาย จริยธรรม และความรับผิดชอบ

ต่อสังคมสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

3(3-0-6)

TT203

การวางแผนและดำเนินการจัดนำเที่ยว

เชิงสร้างสรรค์

3(3-0-6)

TTXXX

วิชาเฉพาะเลือก (2)

3(3-0-6)

TT213

ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมบริการ

3(2-2-5)

รวม

18

 

ปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

TS302

การจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

3(3-0-6)

TT301

มัคคุเทศก์มืออาชีพ

3(3-0-6)

TT331

นวัตกรรมการออกแบบการบริการและสร้างประสบการณ์ทางการท่องเที่ยว

3(3-0-6)

TTXXX

วิชาเฉพาะเลือก (3)

3(3-0-6)

TT316

ภาษาอังกฤษสำหรับการนำเที่ยว

3(2-2-5)

TTXXX

ภาษาต่างประเทศภาษาที่ 2 (1)

3(2-2-5)

วิชาเลือกเสรี (1)

3

รวม

21

 

ปีที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

TT303

การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

3(3-0-6)

TT302

การตลาดดิจิทัลสำหรับธุรกิจการท่องเที่ยว

3(3-0-6)

TTXXX

วิชาเฉพาะเลือก (4)

3(3-0-6)

TT411

ภาษาอังกฤษสำหรับการสอบในอาชีพด้าน

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 1

3(2-2-5)

TTXXX

ภาษาต่างประเทศภาษาที่ 2 (2)

3(2-2-5)

วิชาเลือกเสรี (2)

3

รวม

18

 

ปีที่ 4 ภาคต้น

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

TS402

การเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรมสำหรับ

ธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

3(3-0-6)

TT402

ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการท่องเที่ยวและนวัตกรรมบริการ

3(3-0-6)

TT403

สัมมนาประเด็นร่วมสมัยสำหรับการท่องเที่ยวและนวัตกรรมบริการ

3(3-0-6)

TTXXX

วิชาเฉพาะเลือก (5)

3

TT420

ภาษาอังกฤษสำหรับการสอบในอาชีพด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 2

3(2-2-5)

TTXXX

ภาษาต่างประเทศภาษาที่ 2 (3)

3(2-2-5)

รวม

18

 

ปีที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

TT499

สหกิจศึกษา

6(0-40-20)

รวม

6