หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร

รายละเอียดหลักสูตร

1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration Program in Culinary Arts and Restaurant Management

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) บริหารธุรกิจบัณฑิต (ศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร)
ชื่อย่อ (ไทย) บธ.บ. (ศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Business Administration (Culinary Arts and Restaurant Management)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) B.B.A. (Culinary Arts and Restaurant Management)

3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต

4. ระยะเวลาในการศึกษา 4 ปี

5. ตัวอย่างวิชาที่น่าสนใจ

 • การประกอบอาหารไทยร่วมสมัย
 • การประกอบอาหารตะวันตก
 • การผลิตเบเกอรี่และเพสตรี้ขั้นสูง
 • ศิลปะการตกแต่งอาหารและการถ่ายภาพ
 • การออกแบบและสร้างสรรค์รายการอาหาร
 • การดำเนินงานและการจัดการภัตตาคาร
 • การจัดการธุรกิจร้านกาแฟและคาเฟ่
 • การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจภัตตาคารและบริการอาหาร

6. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • เชฟอาหารไทยและอาหารนานาชาติ
 • เชฟขนมอบและของหวาน
 • นักออกแบบและตกแต่งอาหาร
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านกาแฟ
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตเครื่องดื่ม
 • ผู้บริหารธุรกิจภัตตาคารและบริการอาหาร
 • ผู้ประกอบการธุรกิจภัตตาคารและบริการอาหาร

7. แผนการศึกษา

ปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

GEXXX

วิชาศึกษาทั่วไป

3(3-0-6)

GEXXX

วิชาศึกษาทั่วไป

3(3-0-6)

GEXXX

วิชาศึกษาทั่วไป

3(3-0-6)

BA103

องค์การและการจัดการ

3(3-0-6)

TR101

อุตสาหกรรมการบริการ

3(3-0-6)

TR102

หลักการและทักษะการประกอบอาหารเบื้องต้น

3(2-2-5)

รวม

18

 

ปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

GEXXX

วิชาศึกษาทั่วไป

3(3-0-6)

GEXXX

วิชาศึกษาทั่วไป

3(3-0-6)

GEXXX

วิชาศึกษาทั่วไป

3(3-0-6)

GEXXX

วิชาศึกษาทั่วไป

3(3-0-6)

LW911

กฎหมายธุรกิจ

3(3-0-6)

BA201

หลักการตลาด

3(3-0-6)

TR201

การเตรียมวัตถุดิบสำหรับการประกอบอาหาร

3(2-2-5)

รวม

21

 

ปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

GEXXX

วิชาศึกษาทั่วไป

3(3-0-6)

AC917

หลักการบัญชีเบื้องต้น

3(3-0-6)

BA210

การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ

3(3-0-6)

EC913

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

3(3-0-6)

TR202

สุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัยในการทำงาน

3(3-0-6)

TR203

การประกอบอาหารไทย

3(2-2-5)

TRXXX

วิชาเฉพาะเลือก (1)

3

รวม

21

 

ปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

GEXXX

วิชาศึกษาทั่วไป

3(3-0-6)

GEXXX

วิชาศึกษาทั่วไป

3(3-0-6)

BA205

การเงินธุรกิจ

3(3-0-6)

TR204

การประกอบอาหารตะวันตก

3(2-2-5)

TR205

การผลิตเบเกอรี่และเพสตรี้ขั้นต้น

3(2-2-5)

TR206

โภชนาการสำหรับการประกอบอาหาร

3(3-0-6)

TRXXX

วิชาเฉพาะเลือก (2)

3

รวม

21

 

ปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

BA304

การจัดการการปฎิบัติการ

3(3-0-6)

TR301

ภาษาอังกฤษสำหรับการประกอบอาหาร

3(2-2-5)

TR302

การบริการอาหารและเครื่องดื่ม

3(2-2-5)

TR303

การควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม

3(3-0-6)

TR304

การออกแบบและสร้างสรรค์รายการอาหาร

3(2-2-5)

TRXXX

วิชาเฉพาะเลือก (3)

3

วิชาเลือกเสรี (1)

3

รวม

21

 

ปีที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

TR399

สหกิจศึกษา 1

6(0-40-20)

รวม

6

 

ปีที่ 4 ภาคต้น

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

TR401

การดำเนินงานและการจัดการภัตตาคาร

3(3-0-6)

TR402

ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจภัตตาคาร

3(2-2-5)

TR403

การเป็นผู้ประกอบธุรกิจภัตตาคารและบริการอาหาร

3(3-0-6)

TR404

สัมมนาประเด็นร่วมสมัยทางศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร

3(3-0-6)

TRXXX

วิชาเฉพาะเลือก (4)

3

TRXXX

วิชาเฉพาะเลือก (5)

3

วิชาเลือกเสรี (2)

3

รวม

21

 

ปีที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

TR499

สหกิจศึกษา 2

6(0-40-20)

รวม

6