หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน

รายละเอียดหลักสูตร

1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts Program in Aviation Business Management

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการธุรกิจการบิน)
ชื่อย่อ (ไทย) ศศ.บ. ศศ.บ. (การจัดการธุรกิจการบิน)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Arts (Aviation Business Management)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) B.A. (Aviation Business Management)

3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต

4. ระยะเวลาในการศึกษา 4 ปี

5. ตัวอย่างวิชาที่น่าสนใจ

 •  การจัดการงานบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน
 •  การจัดการงานบริการภาคพื้น
 •  การจัดการการจราจรทางอากาศ
 •  การจัดการท่าอากาศยาน
 • การจัดการธุรกิจสายการบินสมัยใหม่
 •  ภาษาอังกฤษสำหรับการสอบ TOEIC
 •  ภาษาต่างประเทศภาษาที่ 2 เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลี

6. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
 • พนักงานบริการภาคพื้นของสายการบิน
 • พนักงานปฏิบัติงานในท่าอากาศยาน
 • พนักงานขนส่งสินค้าทางอากาศ
 • พนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศ
 • พนักงานจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบิน
 • เจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางอากาศ
 • นักวิชาการด้านธุรกิจการบิน
 • ผู้ประกอบการธุรกิจตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบิน
 • พนักงานในธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบินและการบริการ

7. แผนการศึกษา

ปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

GEXXX

วิชาศึกษาทั่วไป (1)

3(3-0-6)

GEXXX

วิชาศึกษาทั่วไป (2)

3(3-0-6)

GEXXX

วิชาศึกษาทั่วไป (3)

3(3-0-6)

TS101

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

3(3-0-6)

TS102

การพัฒนาบุคลิกภาพและจิตวิทยาการบริการ

3(3-0-6)

TS201

พฤติกรรมผู้บริโภคและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

3(3-0-6)

รวม

18

 

ปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

GE071

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

3(3-0-6)

GEXXX

วิชาศึกษาทั่วไป (4)

3(3-0-6)

GEXXX

วิชาศึกษาทั่วไป (5)

3(3-0-6)

GEXXX

วิชาศึกษาทั่วไป (6)

3(3-0-6)

TS104

อุตสาหกรรมการบิน

3(3-0-6)

TS202

เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

3(2-2-5)

รวม

18

 

ปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

GE072

ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน GE071 หรือคะแนนสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานเทียบเท่าตามเกณฑ์ที่กำหนด

GEXXX

วิชาศึกษาทั่วไป (7)

3(3-0-6)

TA201

การดำเนินงานและการจัดการท่าอากาศยาน

3(3-0-6)

TA202

การจัดการงานบริการภาคพื้น

3(3-0-6)

TA209

มนุษย์ปัจจัยทางการบิน

3(3-0-6)

TAXXX

วิชาเฉพาะเลือก (1)

3(3-0-6)

TA207

ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

3(2-2-5)

รวม

21

 

ปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

GE073

ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน GE072 หรือคะแนนสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานเทียบเท่าตามเกณฑ์ที่กำหนด

TA204

การจัดการงานบริการบนเครื่องบิน

3(3-0-6)

TA210

กฎหมายและข้อบังคับด้านการบิน

3(3-0-6)

TA301

ระบบการสำรองที่นั่งและการออกบัตรโดยสาร

3(2-2-5)

TAXXX

วิชาเฉพาะเลือก (2)

3(3-0-6)

TA208

ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการภาคพื้น

3(2-2-5)

รวม

18

 

ปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

TS302

การจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

3(3-0-6)

TA302

การจัดการความปลอดภัยทางการบิน

3(3-0-6)

TAXXX

วิชาเฉพาะเลือก (3)

3(3-0-6)

TA309

ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการบนเครื่องบิน

3(2-2-5)

TAXXX

ภาษาต่างประเทศภาษาที่ 2 (1)

3(2-2-5)

วิชาเลือกเสรี (1)

3

รวม

18

 

ปีที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

TA303

การจัดการงานบริการขนส่งสินค้าทางอากาศ

3(3-0-6)

TA304

การตลาดสมัยใหม่สำหรับธุรกิจการบิน

3(3-0-6)

TAXXX

วิชาเฉพาะเลือก (4)

3(3-0-6)

TA407

ภาษาอังกฤษสำหรับการสอบในอาชีพด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 1

3(2-2-5)

TAXXX

ภาษาต่างประเทศภาษาที่ 2 (2)

3(2-2-5)

วิชาเลือกเสรี (2)

3

รวม

18

 

ปีที่ 4 ภาคต้น

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

TS402

การเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรมสำหรับ

ธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

3(3-0-6)

TA403

ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับธุรกิจการบิน

3(3-0-6)

TA404

สัมมนาประเด็นร่วมสมัยสำหรับธุรกิจการบิน

3(3-0-6)

TAXXX

วิชาเฉพาะเลือก (5)

3

TA408

ภาษาอังกฤษสำหรับการสอบในอาชีพด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 2

3(2-2-5)

TAXXX

ภาษาต่างประเทศภาษาที่ 2 (3)

3(2-2-5)

รวม

18

 

ปีที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

TA499

สหกิจศึกษา

6(0-40-20)

รวม

6