คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

เกี่ยวกับคณะ

ts

ประวัติความเป็นมา

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา ที่มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการค้าและการบริการ

คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เกิดจากการหลอมรวมหลักสูตรต่างๆ ด้านการท่องเที่ยวและการบริการที่สังกัดในคณะบริหารธุรกิจ (หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม) และคณะมนุษยศาสตร์ (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ) โดยได้รับการจัดตั้งเป็นคณะวิชาจากสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2560 ปัจจุบันจัดการเรียนการสอน 5 หลักสูตรระดับปริญญาตรี และ 1 หลักสูตร ระดับปริญญาโท
 
 

วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การเป็นคณะชั้นนำในการจัดการศึกษาด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

ปรัชญา/ปณิธาน

จัดการศึกษาด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
 
UTCC Mission

พันธกิจ

  1. ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มีคุณลักษณะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานสากล
  2. ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
  3. บริการวิชาการด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการแก่สังคม
  4. สร้างและพัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
  5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และส่งเสริมความเป็นนานาชาติ
 

ทำไมต้องเรียนที่นี่

ทำไมต้องเรียน คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  1. หลักสูตรได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO.TedQual)
  2. พรั่งพร้อมด้วยห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย ทั้งบริษัทนำเที่ยว โรงแรม ครัว ภัตตาคาร สายการบิน และอีเว้นท์
  3. ฝึกปฏิบัติงานจริงทั้งในและต่างประเทศ
  4. มีเครือข่ายกับหอการค้าไทย และสถานประกอบการชั้นนำทั่วประเทศ
  5. เป็นตัวจริงในการสร้างนักบริหาร และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
คำถามที่พบบ่อย
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา ที่มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการค้าและการบริการ
พันธมิตร
มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการค้าและการบริการ พร้อมโอกาสในการร่วมงานกับองค์กรชั้นนำระดับชาติและนานาชาติ
ศิษย์เก่า
การันตีจากผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษา

หลักสูตร

แสดงเพิ่มเติม

Facilities

แสดงเพิ่มเติม