ข่าวสารฝ่ายวิชาการ

ประกาศแผนการเรียน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562

ฝ่ายวิชาการ คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอประกาศรายวิชาเปิดบรรยายและแผนการเรียนสำหรับนักศึกษาชั้นปีต่าง ๆ ของคณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (เปิดภาคการศึกษาระหว่างวันอังคารที่ 13 สิงหาคม ถึง วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562) รายละเอียดตามไฟล์แนบ

 

  • รายวิชาที่เปิดสอนประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 [Download]
  • รายวิชาเลือกเสรี ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 [Download]
  • ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีการศึกษา 2562 [Download]

 

สำหรับกำหนดการลงทะเบียนออนไลน์ผ่านระบบบริการการศึกษา (REG) http://reg.utcc.ac.th ในภาคต้น ปีการศึกษา 2562 ของนักศึกษาชั้นปีต่างๆ ทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้กำหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สามารถลงทะเบียนในช่วงระหว่างวันจันทร์ที่ 15 ถึง วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 และนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ในช่วงระหว่างวันอังคารที่ 16 ถึง วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 โดยสามารถชำระเงินค่าลงทะเบียนได้ผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น การชำระผ่านธนาคารที่กำหนด เคาท์เตอร์เซอร์วิส หรือที่กองการเงิน ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม ถึง วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562

 

ทั้งนี้ สำหรับนักศึกษาท่านใดที่ต้องการขอคำปรึกษา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนและแผนการเรียน สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา หรือที่ฝ่ายวิชาการ คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ อาคาร 24 ชั้น 11 หมายเลขโทรศัพท์ 02-697-6121 ได้ในวันและเวลาทำการ