สาขาวิชาการท่องเที่ยว

(Tourism)

ชื่อหลักสูตร

 • ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
 • ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Tourism

 

ชื่อปริญญา

 • ชื่อเต็ม (ไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยว)
 • ชื่อย่อ (ไทย) : ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)
 • ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Arts (Tourism)
 • ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.A. (Tourism)

 

จำนวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร

 • จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 141 หน่วยกิต
 • โครงสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต)
   • กลุ่มวิชาภาษา (15 หน่วยกิต)
   • กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (6 หน่วยกิต)
   • กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (3 หน่วยกิต)
   • กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (3 หน่วยกิต)
   • กลุ่มวิชาพัฒนาคุณภาพชีวิต (3 หน่วยกิต)
  2. หมวดวิชาเฉพาะ (105 หน่วยกิต)
   • ก. กลุ่มวิชาแกน (24 หน่วยกิต)
   • ข. กลุ่มวิชาเอก (75 หน่วยกิต)
    • » วิชาเอกบังคับ (30 หน่วยกิต)
    • » วิชาเอกเลือก (45 หน่วยกิต)
   • ค. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (6 หน่วยกิต)
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)