สาขาวิชาการจัดการอีเว้นท์

(Convention, Exhibition and Event Management)

ชื่อหลักสูตร

 • ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอีเว้นท์
 • ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Event Management

 

ชื่อปริญญา

 • ชื่อเต็ม (ไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการอีเว้นท์)
 • ชื่อย่อ (ไทย) : ศศ.บ. (การจัดการอีเว้นท์)
 • ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Arts (Event Management)
 • ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.A. (Event Management)

 

จำนวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร

 • จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 138 หน่วยกิต
 • โครงสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอีเว้นท์
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต)
   • กลุ่มวิชาภาษา (15 หน่วยกิต)
   • กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (6 หน่วยกิต)
   • กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (3 หน่วยกิต)
   • กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (3 หน่วยกิต)
   • กลุ่มวิชาพัฒนาคุณภาพชีวิต (3 หน่วยกิต)
  2. หมวดวิชาเฉพาะ (102 หน่วยกิต)
   • แบ่งเป็น 2 แผนคือ
   • แผน ก หลักสูตรปกติ
    • ก. กลุ่มวิชาแกน (24 หน่วยกิต)
    • ข. กลุ่มวิชาเอก (75 หน่วยกิต)
     • » วิชาเอกบังคับ (39 หน่วยกิต)
     • » วิชาเอกเลือก (18 หน่วยกิต)
     • » วิชาภาษาต่างประเภทดเพื่องานอาชีพ (18 หน่วยกิต)
    • ค. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (3 หน่วยกิต)
   • แผน ข หลักสูตรมีวิชาสหกิจศึกษา
    • ก. กลุ่มวิชาแกน (24 หน่วยกิต)
    • ข. กลุ่มวิชาเอก (72 หน่วยกิต)
     • » วิชาเอกบังคับ (39 หน่วยกิต)
     • » วิชาเอกเลือก (15 หน่วยกิต)
     • » วิชาภาาาต่างประเทศเพื่ออาชีพ (18 หน่วยกิต)
    • ค. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณืวิชาชีพ (6 หน่วยกิต)
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)