สาขาการจัดการโรงแรม

(Hotel Manegement)

ชื่อหลักสูตร

 • ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม
 • ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Hotel Management

 

ชื่อปริญญา

 • ชื่อเต็ม (ไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการโรงแรม)
 • ชื่อย่อ (ไทย) : บธ.บ. (การจัดการการโรงแรม)
 • ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Business Administration (Hotel Management)
 • ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.B.A. (Hotel Management)

 

จำนวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร

 • จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 138 หน่วยกิต
 • โครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต)
   • กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร
   • กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ
   • กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   • กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และวัฒนธรรม
   • กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตและสังคมยั่งยืน
  2. หมวดวิชาเฉพาะ (96 หน่วยกิต)
   • กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 24 หน่วยกิต
   • กลุ่มวิชาเฉพาะ 72 หน่วยกิต
    1. วิชาเฉพาะบังคับ 42 หน่วยกิต
    2. วิชาเฉพาะบังคับ 30 หน่วยกิต
     • » วิชาความสนใจเฉพาะ 15 หน่วยกิต
     • » วิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ 15 หน่วยกิต
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)
  4. หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (6 หน่วยกิต)
   • วิชาสหกิจศึกษา หรือ
   • ฝึกงานแบบนับชั่วโมง 400 ชั่วโมงต่อเนื่องและ 1 รายวิชาในกลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ (กลุ่มวิชาเอกเลือก)

*นักศึกษาต้องเลือกเรียนรายวิชาในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 15 หน่วยกิต