สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

(Tourism Management)

ชื่อหลักสูตร

 • ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
 • ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Tourism Management

 

ชื่อปริญญา

 • ชื่อเต็ม (ไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว)
 • ชื่อย่อ (ไทย) : บธ.บ. (การจัดการการท่องเที่ยว)
 • ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Business Administration (Tourism Management)
 • ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.B.A. (Tourism Management)

 

จำนวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร

 • จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 138 หน่วยกิต
 • โครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต)
   • กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร
   • กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ
   • กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   • กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และวัฒนธรรม
   • กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตและสังคมยั่งยืน
  2. หมวดวิชาเฉพาะ (96 หน่วยกิต)
   • กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 24 หน่วยกิต
   • กลุ่มวิชาเฉพาะ 96 หน่วยกิต
    1. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 24 หน่วยกิต
    2. กลุ่มวิชาเฉพาะ
     • กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ 42 หน่วยกิต
     • กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 30 หน่วยกิต
      • » วิชาความสนใจเฉพาะ 15 หน่วยกิต
      • » วิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ 15 หน่วยกิต
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)
  4. หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (6 หน่วยกิต)
   • วิชาสหกิจศึกษา หรือ
   • ฝึกงานแบบนับชั่วโมง 400 ชั่วโมงต่อเนื่องและ 1 รายวิชาในกลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ (กลุ่มวิชาเอกเลือก)

*นักศึกษาต้องเลือกเรียนรายวิชาในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 15 หน่วยกิต