มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ ในการบริหารงานด้านการท่องเที่ยว มีทักษะ และประสบการณ์การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติ โดยสามารถบูรณาการเชิงประยุกต์ศาสตร์ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาปรับใช้ในการทำงาน การแก้ปัญหา การพัฒนาตนเองและสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตามหลักวิชาการ/วิชาชีพ