คณะของเรา

สีประจำคณะ: สีส้ม

ปรัชญา: ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน ด้วยศาสตร์แห่งการบริหารและศิลป์แห่งการบริการ

วิสัยทัศน์: คณะที่ได้รับความนิยมอันดับ 1 จากนักศึกษา และสร้างบัณฑิตที่ได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

พันธกิจ:

  1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ด้านบริหารจัดการธุรกิจในอุตสหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ มีความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม
  2. ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะด้านการบริหารในระดับสากล มีประสิทธิภาพในการใช้ภาษาและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
  3. เป็นแหล่งผลิตผลงานวิจัย และสร้างองค์ความรู้ใหม่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
  4. ให้บริการวิชาการครอบคลุมทุกศาสตร์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
  5. สร้างและพัฒนาเครือข่ายที่เข้มแข็งกับองค์กรภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ