ประชุม โครงการศิษย์เก่าสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 1

คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการเป็นคณะที่เปิดดำเนินการในระยะเลา 1 ปี ยังไม่มีการรวบรวมข้อมูลศิษย์เก่าของสาขาการจัดการการโรงแรมและสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณบริหารธุรกิจ ที่เปิดดำเนินการแล้วตั้งแต่ปี  2538 และสาขาการท่องเที่ยว คณะมนุษศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ ซุ่งมีศิษย์เก่าที่จบไปแล้ว 2 รุ่น คณะจึงเล็งเห็นความสำคัญในการสร้างการรับรู้ระหว่างศิษย์เก่ากับคณะ และรักษาความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าอย่างต่อเนื่อง