กิจกรรมการปิดประชุมเชียร์ Boom battle

ภาพบรรยากาศความสนุกในกิจกรรมการปิดประชุมเชียร์ Boom battle วันที่ศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 ของคณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ซึ่งมีตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เป็นตัวแทนของคณะเพื่อเข้าร่วมบูมและสันทนาการร่วมกับ 8 คณะและ 1 วิทยาลัยอย่างสนุกสนาน