อาจารย์กฤติกา คุณูปการ และ อาจารย์จันทร์จิตต์ ฐนะศิริ ได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงาน The 1st International MICE Conference & Forum

อาจารย์ประจำคณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

ได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงาน The 1st International MICE Conference & Forum on 29 August 2018 at Amari Watergate, Bangkok โดยการประชุมวิชาการครั้งนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างสนปน.และเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ