กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กำหนดวันพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันศุกร์ที่ 8 และวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

https://www.utcc.ac.th/graduateth/