ไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปกับ TSI SUMMER ENGLISH CAMP 😍😁