นายปฏิภาณ สมบูรณ์ผล รองชนะเลิศอันดับ 1 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ชื่อโครงงานการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร