Sensation Thailand Press Conference 2018

 

นักศึกษาสาขาวิชา การจัดการโรงแรม คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ชั้นปีที่ 3 ได้มาออกงาน Sensation Thailand Press Conference 2018 งานนี้ได้ใช้ทักษะการเรียนรู้ในรายวิชา Food and Beverage มาใช้ในการทำงานจริง นักศึกษาได้รับประสบการณ์การเรียนรู้และพัฒนาตัวเองต่อไป เรียน รู้ประสบการณ์จริงจากโลกธุรกิจ
#เด็กหัวการค้า #Hotel #utcc18 #ประสบการณ์จริง