FACULTIES คณะของเรา

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

(Tourism Management) *สาขาใหม่

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ ในการบริหารงานด้านการท่องเที่ยว มีทักษะ และประสบการณ์การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติ โดยสามารถบูรณาการเชิงประยุกต์ศาสตร์ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาปรับใช้ในการทำงาน การแก้ปัญหา การพัฒนาตนเองและสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตามหลักวิชาการ/วิชาชีพ

สาขาการจัดการโรงแรม

(Hotel Manegement) *สาขาใหม่

สาขาการจัดการการโรงแรม สอนให้รู้ทักษะและประสบการณ์ด้านการจัดการการโรงแรม ฝึกความรู้ความสามารถในการบริหารงานมาตรฐานสากล เรียนรู้ และการฝึกปฎิบัติเพื่อความเป็นมืออาชีพ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร พร้อมฝึกปฎิบัติด้านการโรงแรมจนมาสามารถนำความรู้เชิงวิชาการไปประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจผ่านการเรียนการสอนที่ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ จบแล้วสามารถประกอบอาชีพ พนักงานในโรงแรม และรีสอร์ทพนักงานสายการบินผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมพนักงานในธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม

สาขาวิชาการท่องเที่ยว (Tourism)

สาขาวิชาการท่องเที่ยวเป็นหลักสูตรวิชาชีพที่ทันสมัยเน้นการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ผู้เรียนจะได้มีโอกาสฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรูปแบบของบริษัททัวร์จำลองมีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 2 ภาษาเชี่ยวชาญทุกศาสตร์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการทั้งธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ธุรกิจที่พักแรมธุรกิจการบินธุรกิจเรือสำราญธุรกิจเพื่อการพักผ่อนและบันเทิงตลอดจนการวางแผนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจัดการเรียนการสอนโดยคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์จากภาคธุรกิจโดยตรงเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ก้าวสู่การเป็นมืออาชีพในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งระดับชาติและนานาชาติตามปณิธานที่ว่ารอบรู้ศาสตร์การท่องเที่ยวเชี่ยวชาญทักษะภาษาพัฒนาวิชาชีพสู่อาเซียนและสากล”

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน

(Airline Business Management) *สาขาใหม่

ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นมืออาชีพ รอบรู้ ศาสตร์นวัตกรรมการบริการธุรกิจสายการบิน มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศ มีคุณธรรม และจรรยาบรรณ ในการประกอบอาชีพ ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงในยุคโลกา ภิวัตน์

สาขาวิชาการจัดการอีเว้นท์

(Convention, Exhibition and Event Management) *สาขาใหม่

การประกอบอาชีพในอนาคตได้แก่  พนักงานโรงแรมประจำแผนกการจัดงาน กิจกรรม พนักงานบริษัทรับจัดงานประชุม หรือรับจัดการการนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล พนักงานรับจัดงานแสดงสินค้า เจ้าหน้าที่สมาคม พนักงาน บริษัทรับจัดงานกิจกรรม (Event Organizer) ในตำแหน่งที่น่าสนใจ ทั้ง Project Manager/Producer, Creative, Account Executive (AE) ,Event Marketing, Event Coordinator