ธุรกิจสายการบิน หอการค้า จับมือ EVA Air ส่งนักศึกษาเรียนรู้งานสายการบินต่างประเทศ

สาขาการจัดการธุรกิจสายการบิน ม.หอการค้าไทย หนุนนักศึกษาเรียนรู้งานสายการบินต่างประเทศ เตรียมพร้อมไทยศูนย์กลางอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการของโลก คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ สาขาการจัดการธุรกิจสายการบิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน ด้วยศาสตร์แห่งการบริหารและศิลป์แห่งการบริการ มุ่งสร้างบัณฑิตที่ได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ โดยการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ด้านบริหารจัดการธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ มีความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นแหล่งผลิตผลงานวิจัย และสร้างองค์ความรู้ใหม่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ตลอดจนให้บริการวิชาการครอบคลุมทุกศาสตร์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ที่สำคัญสร้างและพัฒนาเครือข่ายที่เข้มแข็งกับองค์กรภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการของโลก ล่าสุดสาขาการจัดการธุรกิจสายการบิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมสร้างศักยภาพให้นักศึกษามหาวิทยาลัยร่วมกับสายการบิน EVA Air ประเทศไต้หวัน จัดการอบรมถ่ายทอดความรู้ต่างๆโดยมีเจ้าหน้าที่สายการบิน EVA Air สาธิตแนะนำการปฏิบัติหน้าที่เริ่มตั้งแต่สนามบินสุวรรณภูมิการใช้เครื่อง Kios ในการเช็คอินให้แก่นักศึกษา เมื่อขึ้นไปบนเครื่องพนักงานต้อนรับบนเครื่องได้อธิบายเกี่ยวกับส่วนประสมและขั้นตอนในการทำเครื่องดื่มเล็กๆน้อยๆ บนเครื่องบินให้แก่ผู้โดยสาร เมื่อเดินทางถึงท่าอากาศยานเถาหยวนทางสายการบินได้นำชมเครื่องBaggage Drop ที่ใช้ในการเช็คอินสัมภาระด้วยตัวเอง พร้อมทั้งสาธิตการกระบวนการใช้งานและให้นักศึกษาได้ทดลองปฏิบัติงานจริง นอกจากนี้ยังได้รับการต้อนรับจากผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสนามบินและการท่องเที่ยวไต้หวันได้ร่วมบรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับสนามบินและการท่องเที่ยวไต้หวัน เยี่ยมชมสนามบินเถาหยวนทั้งสองอาคาร เรียนรู้สิ่งต่างๆภายในท่าอากาศยาน อาทิเช่น Immigration ส่วนผู้โดยสายขาเข้า ส่วนผู้โดยสารขาออก และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในสนามบิน รวมไปถึงยังนำนักศึกษาเยี่ยมชมสถานีรถไฟฟ้าภายในท่าอากาศยาน และได้นำนักศึกษาลองนั่งรถไฟฟ้าระหว่างสองอาคาร นายรัชชานนท์ เรือนเพ็ชร (น้องกัน) ชั้นปีที่ 4 สาขาการจัดการธุรกิจสายการบิน เล่าว่า “ต้องบอกก่อนเลยว่า ครั้งนี้เป็นการเดินทางครั้งแรกของผมที่ประเทศไต้หวัน […]