คณาจารย์

รอบรู้ศาสตร์การท่องเที่ยว เชี่ยวชาญทักษาะภาษา พัฒนาวิชาชีพสู่อาเซียนและสากล

OFFICE OF ACADEMIC AFFAIRS คณาจารย์

หัวหน้าสาขา

อาจารย์ ดร.มนรัตน์ ใจเอื้อ
Monrat Jaiuea (Ph.D.)

การศึกษา :
 • ปร.ด. (การกีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว-การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและนันทนาการ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • บธ.บ. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว) เกียรติยม อันดับ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ความเชี่ยวชาญ :
 • การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
 • การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน
รายวิชาที่รับผิดชอบ :
 • การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
 • การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน
 • การจัดการการท่องเที่ยวเพื่อความสนใจพิเศษ

 

อาจารย์ ดร.ยงยุทธ แก้วอุดม 
Yongyut Kaewudom (Ph.D.)

การศึกษา :
 • ปร.ด. (การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ศศ.บ. (การท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ความเชี่ยวชาญ :
 • การจัดการงานมัคคุเทศก์
 • การจัดการโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
รายวิชาที่รับผิดชอบ :
 • พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
 • การจัดการงานมัคคุเทศก์
 • การจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจการท่องเที่ยว

อาจารย์ธนวัฒน์ เพชรพันธ์
Thanawat Pechphan

การศึกษา :
 • ปร.ด. (การจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (กำลังศึกษา)
 • ศศ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ) เกียรตินิยม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • รปศ.บ. (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเชี่ยวชาญ :
 • การจัดการธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหาร
 • การพัฒนาทุนมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
รายวิชาที่รับผิดชอบ :
 • อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
 • การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
 • การจัดการและการพัฒนาทุนมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

 

อาจารย์จันทร์จิตต์ ฐนะศิริ
Jantajit Thanasiri

การศึกษา :
 • บธ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ศศ.บ. (การโรงแรม) เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ความเชี่ยวชาญ :
 • การจัดการที่พักแรมสมัยใหม่
 • การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม
 • จิตวิทยาการบริการ
รายวิชาที่รับผิดชอบ :
 • การจัดการที่พักแรมและบริการอาหาร
 • จิตวิทยาการบริการ

 

อาจารย์รัชชุกร จรวิรัตน์
Ratchukorn Jonvirat

การศึกษา :
 • ปร.ด. (การจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (กำลังศึกษา)
 • ศศ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • บธ.บ. (การจัดการท่องเที่ยว) เกียรตินิยม อันดับ 2 มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ :
 • การจัดการธุรกิจนำเที่ยวและตัวแทนการท่องเที่ยว
 • การจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
รายวิชาที่รับผิดชอบ :
 • การจัดการธุรกิจนำเที่ยวและตัวแทนการท่องเที่ยว
 • การท่องเที่ยวอาเซียน
 • การดำเนินการและการจัดการธุรกิจนำเที่ยวออกนอกประเทศ