คณาจารย์

การประกอบอาชีพในอนาคต ได้แก่ พนักงานบริษัทรับจัดงานกิจกรรม (Event Organizer) พนักงานโรงแรมประจำแผนกการจัดงานกิจกรรม พนักงานบริษัทรับจัด การประชุม พนักงานบริษัทรับจัดการนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล พนักงานบริษัทรับจัด แสดงสินค้า เจ้าหน้าที่สมาคมและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การจัดการประชุมและการ แสดงสินค้า ผู้ประกอบการบริษัทรับจัดงาน ผู้ประกอบการบริษัทรับจัดแสดงสินค้า

OFFICE OF ACADEMIC AFFAIRS คณาจารย์

หัวหน้าสาขา

อาจารย์รุจิภาส บุญสำเร็จ
Mr.Rujipas Boonsomrej

การศึกษา :
 • วท.ม (การจัดการนันทนาการการท่องเที่ยว) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ศศ.บ (การท่องเที่ยวและการโรงแรม) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ความเชี่ยวชาญ :
 • การจัดการธุรกิจเพื่อการพักผ่อนและบันเทิง
 • การจัดการเทศกาลและงานคอนเสิร์ต
รายวิชาที่รับผิดชอบ :
 • พฤติกรรมผู้บริโภคและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมสำหรับธุรกิจการจัดการ ประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ
 • การวางแผนและดำเนินการจัดนำเที่ยวสำหรับธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
 • ที่พักแรมและการจัดเลี้ยงสำหรับธุรกิจการจัดการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ

 

อาจารย์เสาวลักษณ์ สุดประเสริฐ
Ms.Saowaluk Sudprasert

การศึกษา :
 • วท.ม (การจัดการนันทนาการการท่องเที่ยว) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ศศ.บ (การท่องเที่ยวและการโรงแรม) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ความเชี่ยวชาญ :
 • การจัดการธุรกิจอีเว้นท์และนันทนาการ
 • การจัดการการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
 • การพูดและการนำเสนอในที่ชุมชน
รายวิชาที่รับผิดชอบ :
 • การดำเนินงานและการจัดการธุรกิจการจัดกิจกรรมพิเศษ
 • การดำเนินงานและการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
 • การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
 • การบริหารโครงการธุรกิจการจัดการประชุม นิทรรศการและกิจกรรมพิเศษ

อาจารย์ชูธรรม ตั้งใจตรง

Mr.Chootham Tangjaitrong 

การศึกษา :
บธ.ม (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต – การตลาด) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
B.A. (Bachelor of Arts) Stephen F. Austin State University
ความเชี่ยวชาญ : การจัดการงานแสดงสินค้า
รายวิชาที่รับผิดชอบ : การบริหารโครงการสำหรับธุรกิจการจัดการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ 

การบริหารงานขายและการตลาดสำหรับธุรกิจการจัดการประชุมนิทรรศการและกิจกรรมพิเศษ 

การดำเนินงานและการจัดการธุรกิจการจัดนิทรรศการและการแสดงสินค้า 

การโฆษณาและนิทรรศการ

การบริหารนิทรรศการ