คณาจารย์

ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นมืออาชีพ รอบรู้ ศาสตร์นวัตกรรมการบริการธุรกิจสายการบิน มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศ มีคุณธรรม และจรรยาบรรณ ในการประกอบอาชีพ ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงในยุคโลกา ภิวัตน์

OFFICE OF ACADEMIC AFFAIRS คณาจารย์

รักษาการหัวหน้าสาขา

อาจารย์ยงยุทธ แก้วอุดม 
Yongyut Kaewudom

การศึกษา :
 • ปร.ด. (การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (กำลังศึกษา)
 • ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ศศ.บ. (การท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ความเชี่ยวชาญ :
 • การจัดการงานมัคคุเทศก์
 • การจัดการโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
รายวิชาที่รับผิดชอบ :
 • พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
 • การจัดการงานมัคคุเทศก์
 • การจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจการท่องเที่ยว

อ. กฤศนพัชญ์ บุญช่วย
Mr. Krissanabhat Boonchuay

การศึกษา :
 • วท.ม. (การจัดการนันทนาการการท่องเที่ยว) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ศศ.บ. (รัสเซียศึกษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ :
 • บทความวิชาการเรื่อง “การเสด็จเยือนสหพันธรัฐรัสเซีย ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ”
 • บทความวิชาการเรื่อง “อัตลักษณ์ และวัฒนธรรม ผ่านเครื่องแบบพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน: กรณีศึกษาสายการบินเอติฮัด, อลิตาเลีย, สิงคโปร์แอร์ไลน์, และแอร์ฟรานซ์
รายวิชาที่รับผิดชอบ :
 • Tourism Industry
 • Tourist Behavior and Cross-Cultural Communication

อ. กฤติกา คุณูปการ
Ms. Krittika Kunupakan

การศึกษา :
 • ปร.ด. (การจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (กำลังศึกษา)
 • ศศ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ) สถาบันบัณฑิตพัฒน์บริหารศาสตร์ เกียรตินิยม
 • M.B.A. (Asian Management), National Chengchi University, Taiwan
 • ร.บ. (รัฐประศาสนสาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ :
 • Amadeus: Basic Ticketing and Reservation
 • Outbound Tour operation
 • Outbound Tour marketing
 • Ground service
รายวิชาที่รับผิดชอบ :
 • อาเซียนศึกษาเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ
 • จิตวิทยาบริการ
 • เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว
 • สัมมนาด้านการบิน