คณาจารย์

ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นมืออาชีพ รอบรู้ ศาสตร์นวัตกรรมการบริการธุรกิจสายการบิน มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศ มีคุณธรรม และจรรยาบรรณ ในการประกอบอาชีพ ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงในยุคโลกา ภิวัตน์

OFFICE OF ACADEMIC AFFAIRS คณาจารย์

รักษาการหัวหน้าสาขา

อาจารย์ยงยุทธ แก้วอุดม 
Mr.Yongyut Kaewudom

การศึกษา :
 • ปร.ด. (การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (กำลังศึกษา)
 • ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ศศ.บ. (การท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ความเชี่ยวชาญ :
 • การจัดการงานมัคคุเทศก์
 • การจัดการโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
รายวิชาที่รับผิดชอบ :
 • พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
 • การจัดการงานมัคคุเทศก์
 • การจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจการท่องเที่ยว

อาจารย์กฤติกา คุณูปการ
Ms. Krittika Kunupakan

การศึกษา :
 • ปร.ด. (การจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (กำลังศึกษา)
 • ศศ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ) สถาบันบัณฑิตพัฒน์บริหารศาสตร์ เกียรตินิยม
 • M.B.A. (Asian Management), National Chengchi University, Taiwan
 • ร.บ. (รัฐประศาสนสาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ :
 • Amadeus: Basic Ticketing and Reservation
 • Outbound Tour operation
 • Outbound Tour marketing
 • Ground service
รายวิชาที่รับผิดชอบ :
 • อาเซียนศึกษาเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ
 • จิตวิทยาบริการ
 • เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว
 • สัมมนาด้านการบิน

อาจารย์ภีมพิพัฒน์ มโนมัยกุล

Mr. Peempiphat  Manomaikul

การศึกษา :
 • บธ.ม (การจัดการการบิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ :
รายวิชาที่รับผิดชอบ :

อาจารย์กอบกฤต สุขสถิตย์

Mr. Kobkrit  Sooksatit 

การศึกษา :
 • MSc (International Hospitality Management ), Cardiff School of Management,University of Wale Institute, Cardiff, UK
 • BBA (Marketing) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ความเชี่ยวชาญ :
รายวิชาที่รับผิดชอบ :