คณาจารย์

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานด้านการโรงแรม มีทักษะและ ประสบการณ์การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติ โดยสามารถบูรณาการเชิงประยุกต์ศาสตร์ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาปรับใช้ในการทำงาน การแก้ปัญหา การพัฒนาตนเองและสังคม มี คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณตามหลักวิชาการ/วิชาชีพ เข้าใจในสถานการณ์ ของโลกและสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมและตลาดงานปัจจุบันทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

ACTIVITIES GALLERY รูปภาพกิจกรรม

OFFICE OF ACADEMIC AFFAIRS คณาจารย์

หัวหน้าสาขา

อาจารย์ ดร.ศรินยา ละอองอินทร์ ทยานศิลป์

Sarinya  La-ong-in Thayarnsin (Ph.D.)

การศึกษา : Ph.D. (Hotel and Restaurant Management), Auburn University U.S.A

M.A. (Tourism Industry Management), Chiang Mai University

B.A.  (Business English), Rajabhat Chiangmai University

ความเชี่ยวชาญ :
รายวิชาที่รับผิดชอบ :

 

อาจารย์ประภา ตันติประเสริฐสุข
Prapa Tantiprasertsuk

การศึกษา :
 • ร.บ. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Diploma (Hotel Management), Ecole des Roches, Switzerland
ความเชี่ยวชาญ :         ด้านอาหารและเครื่องดื่มในอุตสาหกรรมโรงแรม
รายวิชาที่รับผิดชอบ :
 • การจัดการธุรกิจโรงแรม
 • การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
 • การดำเนินงานและจัดการอาหารและเครื่องดื่ม
 • การควบคุมอาหารและเครื่องดื่ม

อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อริสรา เสยานนท์
Assistant Professor Dr. Arisara Seyanont

การศึกษา :
 • Ph.D. (Human Environmental Science), Oklahoma State University, U.S.A
 • M.B.A. (Business Administration), Jacksonville State University, U.S.A
 • B.S. (Accounting) (International Program) Bangkok University (First Class Honors)
ความเชี่ยวชาญ :
 • ทางด้านงานวิจัย
 • ทางด้านคุณภาพการบริการ
 • การจัดการด้านบริการและการตลาด
 • การประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
รายวิชาที่รับผิดชอบ :
 • การประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • การจัดการที่พักตากอากาศ
 • การจัดการที่พักทางเลือก
 • การจัดการวิกฤตการณ์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

อาจารย์รัชดา ธูปทอง
Ratchada Toopthong

การศึกษา :
 • ปร.ด. (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • (กำลังศึกษา)
 • M.A. (International Tourism and Hotel Management),
 • Southern Cross University, Australia
 • ศศ.ม. (การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว),
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ศศ.บ. (การโรงแรม) มหาวิทยาลัยรังสิต
ความเชี่ยวชาญ :
 • ด้านการบริการและจิตวิทยาบริการ
 • การพัฒนาแนวคิดการออกแบบธุรกิจบริการ
รายวิชาที่รับผิดชอบ :
 • การจัดการธุรกิจสปา
 • การดำเนินงานแม่บ้าน

อาจารย์ ดร. พันธิตรา ปัทมานนท์
Pantitra Putamanonda, Ph.D

การศึกษา : • Ph.D. (Hospitality and Food Management), University of Surrey, UK
• MMH (Management in Hospitality Business), Cornell University, US
• B.B.A. (International Business Management), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ : ด้านอุตสาหกรรมการบริการและธุรกิจอาหาร
รายวิชาที่รับผิดชอบ :
 • การจัดการกลยุทธ์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • การจัดการธุรกิจภัตตาคาร
 • โลกของไวน์

อาจารย์วงเดือน สิมะโชคดี
Wongduean Simachokedee

การศึกษา :
 • M.I.M. (Hotel Management), Schiller International University, UK
 • อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ :
 • ด้านการตลาดและการขาย
รายวิชาที่รับผิดชอบ :
 • การดำเนินงานส่วนหน้า
 • การตลาดในอุตสาหกรรมโรงแรมและท่องเที่ยว
 • การจัดการการจัดประชุม นิทรรศการ และ การแสดงสินค้า