คณาจารย์

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการ บริหารงานด้านการท่องเที่ยว มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติ โดย สามารถบูรณาการเชิงประยุกต์ศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องมาปรับใช้ในการทำงาน การแก้ ปัญหา การพัฒนาตนเองและสังคม มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลัก วิชาการ/วิชาชีพ เข้าใจในสถานการณ์ของโลกและสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมและตลาดงาน ปัจจุบันทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

OFFICE OF ACADEMIC AFFAIRS คณาจารย์

หัวหน้าสาขา

อาจารย์ ดร. ธนธร วชิรขจร
Thanathorn Vajirakachorn, Ph.D.

การศึกษา :
 • Ph.D. (Recreation, Park and Tourism Sciences), Texas A&M University, US
 • M.Sc. (Hospitality and Tourism), University of Wisconsin-Stout, US
 • ศศ.บ. (ภาษาศาสตร์), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ :
 • การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน
 • การจัดการการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
 • การท่องเที่ยวเชิงอาหาร
รายวิชาที่รับผิดชอบ :
 • การจัดการการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
 • เทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

อาจารย์ ดร.ฐิติกานท์ สัจจะบุตร
Thitikan Satchabut, Ph.D.

การศึกษา :
 • Ph.D. (Recreation, Park and Tourism Sciences), Texas A&M University, US
 • M.S. (Natural Resources Management), Asian Institute of Technology (AIT)
 • B.S. (Regulatory Science-Environmental Biology), University of Arkansas at Pine Bluff, US
ความเชี่ยวชาญ :
 • การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
 • การจัดการการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
รายวิชาที่รับผิดชอบ :
 • ระเบียบวิธีวิจัยในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • การสนทนาภาษาอังกฤษขั้นสูงสำหรับการท่องเที่ยว
 • การสนทนาภาษาอังกฤษขั้นสูงสำหรับการโรงแรม

 

อาจารย์ ดร.นิออน ศรีสมยง
Niorn Srisomyong, Ph.D.

การศึกษา :
 • Ph.D. (Tourism), Sheffield Hallam University, UK
 • M.Sc. (Hospitality and Tourism), University of Wisconsin-Stout, US
 • ศศ.บ. (การเดินทางและท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง)
ความเชี่ยวชาญ :
 • การท่องเที่ยวยั่งยืน
 • การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
 • การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
รายวิชาที่รับผิดชอบ :
 • มัคคุเทศก์
 • ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
 • สัมมนาในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

 

อาจารย์ใจนุช ประยูรชาติ
Jainuch Prayoorachart

การศึกษา :
 • M.Commerce (Hospitality Management), University of Western Sydney, Australia
 • ศศ.บ. (การท่องเที่ยว), มหาวิทยาลัยรังสิต
 • นศ.บ. (วิทยุโทรทัศน์), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • Graduate Diploma (การท่องเที่ยว), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ :
 • การวางแผนการจัดนำเที่ยว
รายวิชาที่รับผิดชอบ :
 • อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • การจัดการธุรกิจนำเที่ยวและตัวแทนการท่องเที่ยว
 • การวางแผนการจัดนำเที่ยว